Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:78 (1997-98)
Innlevert: 10.02.1998
Sendt: 11.02.1998
Besvart: 18.02.1998 av kulturminister Anne Enger

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "I Sunnmørsposten fra 10.februar 1998 er det et intervju med lederen av Stortingets kulturkomite og statssekretær Ekeberg. Ut i fra det som står i intervjuet kan det se ut som om statssekretæren ikke er tydelig nok i forhold til å formidle Stortingets vedtak i budjettet for 1998. Hva vil statsråden gjøre for å følge opp Stortingets vedtak, slik at ikke styringsgruppen for Jugendsenteret fortsetter arbeidet på gale premisser, og for at senteret blir knyttet til en allerede eksisterende institusjon?"

Begrunnelse

Styringsgruppen for Jugendsenteret i Ålesund har gjennom sitt arbeid fått signal fra sittende regjeringer om at prosjektet måtte være innefor rammen som er gitt i kultur- og museumspolitikken. Med andre ord, legge seg inn under en allerede eksisterende institusjon. Disse signalene tok ikke styringsgruppen, til tross for at de selv kunne velge hvilken institusjon de skulle knytte seg til. Stortingsflertallet ville derfor ved behandlingen av budsjettet for 1998 gi klare føringer i forhold til styringsgruppen og det videre arbeidet med Jugendsenter, slik at man for budsjettet 1999 skulle vite hvilken institusjon de skulle være tilknyttet. Vil her vise til flertallsmerknaden i budsjettet:
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Høyre viser til bevilgningene til Jugendsenteret i Ålesund i regjeringens budsjettforslag.
Dette flertallet vil peke på at prosjektet må være innenfor rammen som er gitt i kultur- og museumspolitikken, hvor det understrekes at nye dokumentasjonsområder i størst mulig grad skal tas hånd om av etablerte institusjoner eller i samarbeid med disse. Dette flertallet ser frem til at Jugendsenteret får på plass en tilknytning til en allerede eksisterende nasjonal institusjon, og at styringsstrukturen tilpasses dette. Dette flertallet har merket seg det grundige arbeidet fra arbeidsgruppas side med utarbeidingen av prosjektbeskrivelsen, og mener dette er et godt utgangspunkt.
Dette flertallet foreslår at det bevilges ytterligere 2 millioner kroner til Jugendsenteret i Ålesund.

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Kulturdepartementet viser til Deres spørsmål i brev av 10. ds. om statsrådens oppfølging av uttalelsene fra flertallet i Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomite i forbindelse med avsetning av 2,4 mill kroner innenfor bevilgningen på kap 328 Museums- og andre kulturvernformål, Post 78 Ymse faste tiltak, til Jugendsenteret i Ålesund.

De viser innledningsvis til intervju med lederen for Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomite og statssekretær Egeberg i Sunnmørsposten 10. februar 1998. Departementet vil imidlertid gjøre oppmerksom på at Sunnmørsposten ikke inneholder intervju med eller uttalelser fra statssekretær Egeberg vedrørende Jugendsenteret. Kulturdepartementet et helt ut innforstått med at uttalelsen fra stortingskomiteen er en forutsetning for tilskuddet til Jugendsenteret. Det må bero på en misforståelse dersom statssekretærens besøk i Ålesund tas til inntekt for et annet standpunkt.

Kulturdepartementet har fulgt opp stortingskomiteens forutsetninger på følgende måte:

-I og med at tilskuddet til etableringen av Jugendsenteret er bevilget over kap 328 Museums- og andre kulturvernformål, har departementet i tilsagnsbrevet til Arbeidsgruppen for Jugendsenteret i Ålesund v/Ålesund kommune vist til målene for dette budsjettkapitlet, dvs museene skal skape grunnlag for kunnskap om, forståelse for og opplevelse av natur, kultur og samfunn på en måte som viser både kontinuitet og endring, sammenheng og forskjell.

-Kulturdepartementet har i tilsagnsbrevet gjengitt uttalelsen fra stortingskomiteens flertall.

-Når det gjelder oppfølgingen av den statlige museumspolitikkens mål om at nye dokumentasjonsområder i størst mulig grad skal tas hånd om av etablerte institusjoner eller i samarbeid med disse, forutsetter Kulturdepartementet at Arbeidsgruppen for Jugendsenteret i Ålesund inngår et formalisert samarbeid med Aalesunds Museum, og vurderer om Jugendsenteret kan organiseres som en del av dette museet. Med utgangspunkt i forutsetningen om at Jugendsenteret bør tilknyttes en allerede eksisterende nasjonal institusjon og at styringsstrukturen tilpasses dette, anmoder Kulturdepartementet Arbeidsgruppen for Jugendsenteret i Ålesund om å ta kontakt med Norsk Arkitekturmuseum for å komme fram til et avtalefestet samarbeid med museet. Norsk Arkitekturmuseum var i møte 22. januar d.å. med departementet positiv til et samarbeid med Jugendsenteret.

-Statstilskuddet vil bli overført til Arbeidsgruppen for Jugendsenteret i Ålesund v/Ålesund kommune først når kommunen har oversendt til Kulturdepartementet samarbeids/samorganiseringsavtale med Aalesunds Museum, og samarbeidsavtale med Norsk Arkitekturmuseum om det museumsfaglige ansvaret for jugendarkitekturen i Norge.

Kulturdepartementet vil i tillegg beramme et møte med Arbeidsgruppen for Jugendsenteret i Ålesund, Norsk Arkitekturmuseum, Møre og Romsdal fylkeskommune og Aalesunds Museum for følge opp tilsagnsbrevet slik at Jugendsenteret blir etablert på grunnlag av ovennevnte forutsetninger.