Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2 (2003-2004)
Innlevert: 01.10.2003
Sendt: 01.10.2003
Besvart: 08.10.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I sak 2003-0616, datert 29. september 2003, stiller Sivilombudsmannen spørsmål med den måten fordelsskatten for bruk av firmabil blir fastlagt på og ber på bakgrunn av dette om en gjennomgang av firmabilbeskatningen. Sivilombudsmannen ber også i sin uttalelse om at dette arbeidet blir prioritert slik at satsene som skal fastsettes for inntektsåret 2003 kan baseres på resultatet av denne gjennomgangen.
Hva vil statsråden foreta seg i forbindelse med dette?

Begrunnelse

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har gjentatte ganger påpekt at dagens firmabilbeskatning er urimelig. Det er derfor positivt at Sivilombudsmannen tar tak i denne problemstillingen. Selv om Sivilombudsmannen ikke har noen utøvende makt er det en utbredt tradisjon for at myndighetene retter seg etter hans uttalelser.
Dersom Finansdepartementet og Skattedirektoratet velger å ignorere Sivilombudsmannen i denne saken kan dette derfor gi uheldige signaler og gjøre det lettere for andre å ignorere Sivilombudsmannens uttalelser.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Jeg har merket meg Sivilombudsmannens uttalelse om behovet for at Skattedirektoratet foretar en gjennomgang av måten kilometersatsene fastsettes på. Ombudsmannen ber også om at direktoratet vurderer om det kan være hensiktsmessig å nedfelle skriftlig de viktigste prinsippene for fastsetting av kilometersatsene.

Jeg vil sørge for at det iverksettes en vurdering av sider ved firmabilbeskatningen. Det kan være hensiktsmessig å foreta en bredere vurdering av firmabilbeskatningen enn bare å se på grunnlaget for fastsettelsen av satsene. Det kan blant annet være aktuelt å vurdere om det er mulig å få et mer robust system for fastsettelsen av fordelen ved firmabil. Departementet har også til vurdering en henvendelse vedrørende regelverket for tilbakeføring av privat fordel av næringsbil. Jeg ser det derfor som mest hensiktsmessig at disse vurderingene foretas samlet. Skatteutvalget har i NOU 2003:9 en prinsipiell vurdering av naturalytelser, og det kan derfor være naturlig å foreta en slik gjennomgang i forbindelse med oppfølgningen av Skatteutvalget.