Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:6 (2003-2004)
Innlevert: 02.10.2003
Sendt: 03.10.2003
Besvart: 09.10.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med at kvalitetsreformen av høyere utdanning ble behandlet og vedtatt av Stortinget ble det også gjort følgende romertallsvedtak XVII: "Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om delvis dekning av studieavgiften for studenter ved Handelshøyskolen BI i forbindelse med statsbudsjettet for 2002." Forslaget peker spesifikt mot studieavgiften for studentene og ikke mot statlig finansiering av institusjonen.
Hvordan har Regjeringen fulgt opp dette forslaget?

Begrunnelse

Det er fortsatt slik at studenter som velger privat lærested i utlandet og studenter som velger privat lærested i Norge opplever ulik behandling.
En student ved privat utdanningsinstitusjon i utlandet får et stipend på vel 50 000 kr til dekning av skolepenger mens en student som velger et privat lærested i Norge får et tilsvarende lån på ca. 20 000 kr.
I tillegg vil en student ved en norsk privat utdanningsinstitusjon som ønsker å låne mer enn 20 000 kr for å dekke studieavgiften bli henvist til private långivere og ikke få lån gjennom Lånekassen.
Det er derfor også grunn til å vise til flertallsmerknad fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fra behandlingen av statsbudsjett for 2003 der det bl.a. heter: "Dette flertall ber departementet vurdere om lånebeløpet avsatt til dekning av studieavgift i denne omgang bør økes for studenter ved norske institusjoner."
Både stipendopplegg og låneadgang for norske studenter bør være basert på lik behandling av studenter, en behandling som er uavhengig av eierforholdet og uavhengig av om den godkjente utdanningsinstitusjonen som studenten ønsker å bruke ligger i utlandet eller i Norge.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: I budsjettet for 2003 ble det innført et nytt finansieringssystem for private høyskoler. Samtidig økte statstilskuddet til Handelshøyskolen BI betydelig i forhold til 2002, noe som må vurderes i forhold til studieavgifter ved høyskolen. Spørsmålet om studieavgifter ved private høyskoler må imidlertid også ses i sammenheng med den nylig avgitte utredningen av en felles lov for statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner. I mandatet for denne utredningen ble Ryssdal-utvalget eksplisitt bedt om å vurdere gratisprinsippet i høyere utdanning. Utvalgets innstilling er nå på høring med høringsfrist 30. januar 2004. Etter å ha gjennomført en grundig høringsprosess vil Regjeringen legge saken frem for Stortinget.