Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:7 (2003-2004)
Innlevert: 02.10.2003
Sendt: 03.10.2003
Besvart: 10.10.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Barne- og familiedepartementet (BFD) og Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) har siden høsten 2001 ved flere anledninger varslet en snarlig utgivelse av veilederen for folk som arbeider med barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Veilederen er et viktig dokument, og det er vanskelig å forstå at arbeid på dette viktige feltet ikke prioriteres høyere.
Kan statsråden svare på hvorfor veilederen ennå ikke er utgitt, og hvordan vil statsråden sikre at utgivelsen skjer snarest?

Begrunnelse

Både Redd Barna og SVs representant i justiskomiteen har ved flere anledninger etterspurt utgivelsen av den nye veilederen. BFD og SHdir har på tross av gjentatte løfter allikevel ikke ferdigstilt veilederen. Dette er svært bekymringsfullt. Arbeidet med barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep er ofte svært krevende. Det stilles store krav til de ansvarlige aktørene om å gjøre de riktig prioriteringer. Det er derfor viktig at de som arbeider med disse sakene er så godt rustet for dette som mulig, og at de har et godt verktøy å støtte seg til. Veilederen skal være et slikt verktøy.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: I forhold til arbeidet med veilederen i perioden høsten 2001 til mars 2003, viser jeg til mitt svar på spørsmål nr. 344 (2002-2003) fra representanten Inga Marte Thorkildsen.

Også utkastet til veilederen som forelå rundt månedsskiftet februar/mars 2003 var mangelfullt og måtte derfor kvalitetssikres bedre. Det var nødvendig å engasjere ekstern ekspertise for å gjøre veilederen ferdig. Som i enkelte andre tilfeller kunne dessverre ikke aktuelle eksperter umiddelbart ta på seg oppdraget med å revidere veilederen.

Arbeidet med veilederen er nå i sluttfasen, og den vil være ferdig i løpet av oktober d.å.