Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:10 (2003-2004)
Innlevert: 03.10.2003
Sendt: 06.10.2003
Besvart: 10.10.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ferjestrekninga Breistein-Valestrandsfossen har tidlegare gått i økonomisk balanse utan noko form for subsidiar. Ifølgje Bygdanytt og Ostringen har likevel tal trafikantar den siste tida gått merkbart ned. Noko som igjen har medført bekymring om at tilbodet kan bli redusert, eller lagt ned. Ei nedlegging av sambandet kan medføre opp til 45 min. omkjøring.
Vil ei forverring av økonomien til dette ferjesambandet utløyse noko form for statsstøtte eller risikerar dei reisande at tilbodet kan bli lagt ned?

Begrunnelse

I tillegg til dette sambandet har Osterøy også brusamband til fastlandet. Cirka 2/3 av dei kollektivreisande til/frå Osterøy reiser pr. i dag over Valestrandsfossen-Breistein.
Nedlegging av dette sambandet vil derfor også medføre dårlegare vilkår for svært mange av dei som nyttar kollektivtilbodet.
Fordi mange er bekymra for at ei nedlegging kan skje svært raskt, er det viktig at statsråden gir eit klart svar på om Regjeringa har tenkt å foreta seg noko i samband med dette.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Ferjesambandet Breistein-Valestrandsfossen har etter åpningen av bompengeprosjektet Kvisti bru (Osterøybrua) mellom Osterøy og fastlandet i oktober 1997 vært drevet uten statstilskudd.

I møte med Hordaland fylkeskommune, Osterøy kommune og Statens vegvesen 30. september 2003 varslet HSD Sjø at selskapet ønsket å legge ned det usubsidierte ferjesambandet Breistein-Valestrandsfossen. Selskapet begrunner dette med at den store nedgangen i trafikken ikke gir grunnlag for fortsatt kommersiell drift av sambandet.

Forutsetningene for usubsidiert drift av sambandet går frem av St.prp. nr. 37 (1992-93) Om Kvisti bru:

"Ferjesambandet Valestrandsfossen-Breistein opprettholdes i samsvar med lokale krav, men forutsettes i utgangspunktet opprettholdt uten statlige tilskudd. Framtidig rutetilbud og takster tilpasses dette."I Innst. S. nr. 100 (1992-93) står det blant annet:

"Flertallet viser til at departementet mener at det fremtidige rutetilbud og takster vil avhenge av fremtidig trafikk og inntekter. Flertallet mener takstnivået også i fremtiden må ta utgangspunkt i riksregulativet for ferjetakster eventuelt med de muligheter for avvik som kan gis og som er nærmere begrunnet i regulativet."

Samferdselsdepartementet legger til grunn at disse føringene skal følges. Statlig støtte til dette sambandet innenfor budsjettet for riksvegferjer, vil bety kutt i bevilgninger til andre samband, og dermed gå ut over ferjetilbudet andre steder.

Fortsatt drift vil derfor være betinget av at det enten finnes aktører som er villige til å drive sambandet uten tilskudd, eller at driften kan finansieres med tilskudd fra fylkeskommunalt eller kommunalt hold. Samferdselsdepartementet er i brev av 10. oktober 2003 fra Osterøy kommune kjent med at det lokalt blir arbeidet med et opplegg, inklusiv finansiering, om videre drift av ferjesambandet.