Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:11 (2003-2004)
Innlevert: 03.10.2003
Sendt: 06.10.2003
Besvart: 10.10.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Statsråden har gitt Posten Norge AS tillatelse til å øke portotakstene for lokalaviser.
Ser statsråden at konsekvensen for dette vedtaket kan føre til at en rekke lokalaviser må legges ned, og på hvilken måte vil statsråden iverksette politiske tiltak for å sikre lokalavisenes eksistens i tiden fremover?

Begrunnelse

Statsråden har gitt Posten tillatelse til å øke portoen for lokalaviser. De nye portotakstene skal være innført innen januar 2006. Til nå har aviser og blader betalt en lavere porto enn andre. Begrunnelse for dette har vært at ut i fra kulturpolitiske hensyn skulle publikasjoner med allmennyttig, folkeopplysning eller kulturell verdi distribueres til spesielt gunstig pris.
Lokalavisene representerer et viktig tilskudd til de store og regionale landsdekkende avisene. Lokalt forankrede aviser har vært og er av stor betydning for lokalsamfunnene, både som informasjonsmeddeler og som skapere av identitet. Lokalavisene skaper en lokalpolitisk debatt og engasjement. Lokalavisens betydning for lokaldemokratiet er derfor svært stor. Jeg vil også vise til at talsmenn for landssammenslutningen for lokalaviser betegner vedtaket fra statsråden som en katastrofe, fordi at en økning av portoen vil dette bety "kroken på døra" for veldig mange lokalaviser.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Posten er for tiden i forhandlinger med Landslaget for Lokalaviser og Mediebedriftenes Landsforening i forbindelse med overgang til ny prisstruktur i henhold til kostnadsbaserte priser. Forhandlingene er pr. dato ikke sluttført. Jeg kan ikke kommentere prisstrukturen konkret mens forhandlingene pågår. Posten Norge AS er et selvstendig aksjeselskap og det er styret for Posten som fastsetter portotakster utenfor enerettsområdet. Jeg vil imidlertid understreke at en omlegging av prisfastsettelse for avisporto skal skje gradvis, og at kulturpolitiske hensyn ikke er satt til side i de vurderingene som er gjort av Samferdselsdepartementet.

I konsesjonen til Posten Norge AS (Posten) av 26. september 2001, punkt 3.4, heter det at Posten skal tilby formidling av leveringspliktige tjenester til kostnadsbaserte priser og på objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende vilkår.

Distribusjon av aviser er en leveringspliktig tjeneste. Kostnader til porto i denne forbindelse er omfattet av kravet til kostnadsbasering i konsesjonen.

Posten har frem til i dag praktisert redaksjonelt innhold som kriterium ved fastsetting av porto for aviser og blad. Postens praktisering er i strid med kravet i konsesjonen til beregning av kostnader på transparente vilkår. Et kriterium basert på innhold kan også være i strid med EUs postdirektiv (97/67/EF) artikkel 12, der det blant annet stilles krav om at leveringspliktige tjenester skal være kostnadsbaserte.

Det er Post- og teletilsynet som kontrollerer at vilkårene i konsesjonen blir etterlevd. Etter klager over Postens praktisering, ba Post- og teletilsynet (tilsynet) Posten om å endre sine vilkår for prisfastsettelse for blad- og avisporto slik at innhold ikke lenger var del av kriteriene for blad- og avisporto. I brev av 23. juni 2003 skisserte Posten en tidsplan frem til full omlegging av prisstrukturen (fra 1. januar 2005).

Etter at Samferdselsdepartementet uttalte seg i brev av 8. september 2003 til tilsynet, har Posten 24. september d.å. oversendt tilsynet en revidert plan for full omlegging av prissystemet for å fjerne innhold som ett av vilkårene for prisfastsettelse av blad- og avisporto. Posten henviste til at de i tråd med departementets anbefaling i brev til Post- og teletilsynet av 8. september d.å., vil øke gjennomføringstiden med omlegging til ny prisstruktur med ytterligere ett år, slik at nytt prissystem skal være fullt implementert innen 1. januar 2006. Posten har i denne forbindelse analysert kostnadselementene i Postens verdikjede (herunder avisdistribusjonstjenesten), og konkludert med at innholdskriteriene ikke kan fjernes uten at pris og prismodell gjennomgår betydelige endringer.

Det ble forutsatt både fra tilsynets og departementets side at Postens tidsplan skal innebære en gradvis overgang fra dagens prisfastsettelse til full omlegging til kostnadsbaserte priser i samsvar med konsesjonens bestemmelser. Tilsynet konkluderte på denne bakgrunn i brev av 1. oktober d.å. til Posten med at det tidligere varsel om tvangsmulkt for Postens brudd på konsesjonsforpliktelsen kostnadsbasert blad- og avisporto falt bort.

Samferdselsdepartementet vil peke på at det i Postens konsesjon er stilt krav om at Posten gjennom et produktregnskap skal kunne dokumentere at inntekter fra enerettsområdet ikke anvendes til å kryssubsidiere konkurranseutsatte tjenester verken innenfor eller utenfor basistjenestene, unntatt der hvor kryssubsidieringen er et ledd i finansieringen for å opprettholde et samfunnspålagt servicenivå utover det som er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Gjennom produktregnskapet skal Posten også dokumentere at prisene på tjenestene står i forhold til kostnadene.

Det gjenstår som nevnt å se hva utfallet av forhandlingene mellom avisorganisasjonene og Posten blir, og hvor hardt lokalavisene eventuelt blir rammet av endringer i portotakstene. Avisdistribusjon er en tjeneste som er fullt ut konkurranseutsatt for Posten (utenfor enerettsområdet). Den kryssubsidiering som har funnet sted er i strid med konsesjonen og kan virke konkurransevridende.

Jeg vil for øvrig vise til at som et ledd i mediepolitikken mottar lokalavisene statlig støtte gjennom den generelle pressestøtte.

Jeg viser videre til min besvarelse datert 19. september 2003 på skriftlig spørsmål nr. 765 (2002-2003) fra stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa, og til min besvarelse av 10. oktober 2003 på skriftlig spørsmål nr. 16 (2003-2004) fra stortingsrepresentant Jorunn Ringstad. Kopi av brevene følger vedlagt.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Skriftlig spørsmål nr. 765 (2002-2003) fra stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa til samferdselsministeren.

Internett:

http://epos.stortinget.no/database/epos/spmliste.stm?sakid=27676&vismeny=skrspm&Sesjon=2002-2003

Vedlegg 2.

Skriftlig spørsmål nr. 16 (2003-2004) fra stortingsrepresentant Jorunn Ringstad til samferdselsministeren.

Internett:

http://epos.stortinget.no/database/epos/spmliste.stm?sakid=27854&vismeny=skrspm&Sesjon=2003-2004