Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:14 (2003-2004)
Innlevert: 06.10.2003
Sendt: 07.10.2003
Besvart: 08.10.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Vil Regjeringen på bakgrunn av den senere tids avdekking av alvorlige overgrep innen barnevernet ta initiativ til en nasjonal gjennomgang av forholdene ved landets barnevern på 50- og 60-tallet?

Begrunnelse

I løpet av den siste tid er det kommet frem påstander om alvorlige overgrep innen barnevernet på 50- og 60-tallet i Oslo. I Bergen har dette avstedkommet en gransking av forholdene ved de institusjoner kommunen brukte i det angjeldende tidsrom. Det kan være grunner til å tro at overgrepene også har skjedd andre steder. Granskingen ble gjennomført av fylkesmannen og tilsvarende gransking er varslet i Oslo. Vi har registrert at Regjeringen har opprettet en nasjonal veiledningstjeneste hvor enkeltpersoner kan henvende seg, men kan ikke se at Regjeringen har tatt initiativ til at det på nasjonal basis vil bli gjennomført tilsvarende gjennomganger som det er gjort i Bergen og Oslo.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg forutsetter at representanten Hildeng, i sitt spørsmål, mener påstander omkring overgrep mot tidligere barnehjembarn i perioden.

Jeg vil benytte anledningen til å orientere om det arbeidet som allerede er påbegynt:

Jeg har hatt møte med Bergen kommune for å bli orientert om innholdet i den granskingen av barneverninstitusjoner som der har skjedd. Etter min vurdering gir dette arbeidet et viktig bidrag til økt kunnskap om overgrepene. De innspill som vi har fått fra Bergen kommune er et viktig grunnlag i departementets vurdering av hvordan man best kan arbeide videre med disse vanskelige spørsmålene. Departementet har også tatt initiativ til at Senter for krisepsykologi evaluerer den granskingen som ble foretatt i Bergen. Etter min mening kan denne evalueringen bli et viktig redskap for hvordan man bør gå frem andre steder i landet.

Videre har Regjeringen nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på ulike erstatningsordninger for forskjellige grupper. Gruppen vil legge frem en rapport i løpet av året. Etter min vurdering er det svært viktig med en helhetlig tilnærming til de ulike krav som settes frem mot det offentlige. Arbeidsgruppens innstilling vil kunne gi et godt vurderingsgrunnlag også for krav fra tidligere barnehjemsbarn.

Jeg vil også opplyse om at det er opprettet en nasjonal veiledningstjeneste på bakgrunn av påstander fra tidligere barnehjemsbarn om overgrep ved flere barnehjem i landet. Denne tjenesten gir veiledning om offentlige instanser som kan gi nærmere hjelp ved problemer av ulik karakter. I tillegg gir tjenesten generell informasjon om den statlige billighetserstatningsordningen. Tjenesten er lagt til Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA). Departementet har samtidig bedt om at BUFA foretar en registrering av innkomne telefoner og besøk for å kartlegge hvilke barnehjem/kommuner det dreier seg om og, i den grad det er mulig, registrere hvilke hendelser dette omfatter. Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for Taperne har også gitt viktig informasjon om overgrep på en rekke steder i landet. Jeg vil ta initiativ til at fylkesmannen kan bistå de kommuner som ønsker å ta en egen gjennomgang. Jeg vil også ta opp med fylkesmennene om de kan gi et regionalt tilbud til de personer som måtte ha behov for videre veiledning og hjelp.

Fagfolk mener det bør utvises stor varsomhet ved slike individuelle granskinger som ble foretatt i Bergen. Vi vet bl.a. at de som valgte å stå frem med sine historier har følt dette som en stor belastning, og at denne belastningen i noen tilfeller har blitt for stor. Dette er også hensyn som må tas med i valg av fremgangsmåte. Det som er vesentlig nå er at hver sak som kommer frem blir behandlet på en skikkelig måte, og at vi utviser stor forståelse og respekt for den person det gjelder. Alle som har noe på hjertet i denne saken, må bli hørt.

Når evalueringen fra Senter for krisepsykologi i Bergen er gjennomført, når rapporten fra Regjeringens arbeidsgruppe foreligger, og når informasjonen som tilflyter den nyopprettete nasjonale veiledningstjenesten er gjennomgått, vil vi velge videre fremgangsmåte.