Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:20 (2003-2004)
Innlevert: 06.10.2003
Sendt: 07.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre en forutsigbar økonomi til fortsatt drift av Vestfold Incestsenter?

Begrunnelse

Incestsentrene skal ifølge rundskriv fra Barne- og familiedepartementet være et supplement til det offentlige hjelpeapparat overfor mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep av en tillitsperson (incest) som barn. Mange steder er incestsenteret det eneste tilbudet til disse.
Vestfold Incestsenteret har siden det ble etablert 1988 i lange perioder slitt med økonomien.
Departementet gir tilskudd til incestsentrene dersom også kommunene bevilger driftsmidler. Nå har flere kommuner i Vestfold varslet at de vil si opp avtalen om støtte til Vestfold Incestsenter pga. lave rammeoverføringer og stram kommuneøkonomi.
Senteret står i fare for å måtte stenge dersom det ikke har en forutsigbar økonomi, blant annet med fast statsstøtte, uavhengig av hva kommunene bidrar med.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg er kjent med problematikken rundt driften og finansieringen av incestsentrene i landet. På bakgrunn av situasjonen for Vestfold Incestsenter hadde jeg et møte med senteret 25. juni d.å. hvor jeg fikk presentert driftsmodellen for dette incestsenteret.

Etter dagens tilskuddsordning har økonomien til incestsentrene vært basert på tilskudd fra kommunen(e), tilskudd fra fylkeskommunene (nå også helseregionene) samt statstilskudd. Det statlige tilskuddet har vært tilsvarende summen av lokale og regionale tilskudd, jf. Rundskriv Q-1/03. Stortinget har nylig vedtatt å opprettholde dagens finansieringsmodell uendret i 2004.

Virksomheten som incestsentrene står for må ses i sammenheng med det øvrige hjelpeapparatet og det pågående arbeidet med den totale finansieringsordningen for krise- og incestsentrene. Det må avklares hvor det fremtidige forvaltnings- og finansieringsansvaret for incestsentrene bør ligge. Jeg vil avvente Kvinnevoldsutvalgets innstilling før jeg tar stilling til dette.

Mye tyder på at incestsentertilbudet mangler den lokale forankringen som er nødvendig for sikre seg nødvendig og forutsigbar støtte i de ulike kommunene. 18 sentre på landsbasis dekker et stort omland. Med en stram kommuneøkonomi og strenge prioriteringer, kan incestsenteret lett falle utenfor.

Vestfold Incestsenter opplyser at flere kommuner har sagt opp avtalen med senteret. Oppsigelsestiden er ifølge avtalen ett år, og ifølge incestsenteret deltar disse kommuner dermed ikke til finansieringen fra og med 1. januar 2004. Når det kommunale tilskuddet faller bort, forsvinner også tilsvarende statlig andel.

Når det gjelder Vestfold Incestsenter spesielt, kan jeg på kort sikt bare sterkt oppfordre de kommunene som har meldt at de vil trekke seg, om å bidra inntil videre, og via fylkesmannen vil jeg ta dette opp med de berørte kommunene.

Regjeringen ønsker at det skal utvikles en helhetlig politikk og tilbud overfor ulike grupper som utsettes for seksuelle overgrep, særlig barn og unge. I budsjettet for 2004 er det derfor foreslått tiltak for å styrke arbeidet overfor barn og unge som utsettes for vold og overgrep. Jeg er opptatt av at tilbudet til incestutsatte blir opprettholdt og ivaretatt på en god måte over hele landet og ønsker på bakgrunn av dette å gjennomgå finansieringen av incestsentrene, slik at tilbudet kan sikres en bedre og mer forutsigbar økonomi.