Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:22 (2003-2004)
Innlevert: 07.10.2003
Sendt: 07.10.2003
Besvart: 13.10.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): I Foldereid i Nord-Trøndelag drives det etter lokale forhold et stort grustak med viktige arbeidsplasser. Grustaket ligger i et område der det er vanskelige mobilforhold og det eneste som er brukelig er NMT 450. Jeg er gjort kjent med at dette skal utgå.
Hvilke løsninger mener samferdselsministeren kan brukes, slik at både drifta og sikkerheten kan ivaretas?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I forhold til den delen av spørsmålet som går på hva som skal skje med NMT 450-nettet etter 31. desember 2004, viser jeg til omtalen i og behandlingen av St.meld. nr. 18 (2002-2003), jf. Innst. S. nr. 192 (2002-2003). Av hensyn til å sikre kontinuitet er det er lagt opp til å tildele ny tillatelse til bruk av frekvensene som i dag benyttes til NMT 450, før gjeldende tillatelse løper ut 31. desember 2004, samt å finne frem til en realistisk måte å utnytte disse frekvensene på som vil gi en best mulig geografisk dekning.

NMT 450-nettet ble kommersielt åpnet på begynnelsen av 1980-tallet. Nettets lange levetid og spesielle egenskaper ved frekvensene som benyttes, har gjort det mulig å bygge et NMT 450-nett med svært god dekning. Avvikling av NMT 450-nettet vil derfor trolig medføre at enkelte av områdene som i dag har NMT 450-dekning, vil kunne stå uten mobildekning. Den generelle utfordringen som dermed reiser seg, og som reflekteres i spørsmålet, er om det er behov for å iverksette offentlige tiltak for å opprettholde dekningsområdet til NMT 450-nettet.

Mobildekningen i Norge er svært god sammenlignet med dekningsforholdene i andre land. Tall fra nettoperatørene viser at GSM-nettene tilbyr om lag 99 pst. befolkningsmessig og om lag 80 pst. geografisk dekning. GSM-nettene er stadig under utbygging, bl.a. langs kysten og i områder som hittil har ligget utenfor dekningsområdet. Mobilkonsesjonærene har på eget initiativ bygget ut mobilnett med langt bedre dekning enn det som følger av dekningsvilkårene i konsesjonene. Det offentlige vil derfor måtte kompensere mobilkonsesjonærene økonomisk for et eventuelt pålegg om utvidelse av dekningsområdet. Jeg finner også grunn til å understreke at mobilnettene ikke er ment å fungere som nett for nød- og beredskapsformål.

Som nevnt vil departementet søke å finne fram til en realistisk måte å utnytte NMT-450 frekvensene på som vil gi en best mulig geografisk dekning for det system som eventuelt vil avløse NMT-systemet. Jeg vil derfor på nåværende tidspunkt ikke sette i gang særskilte tiltak utover dette for å øke dekningsområdet for mobilnettene.