Skriftlig spørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:26 (2003-2004)
Innlevert: 08.10.2003
Sendt: 08.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Hva er de totale kostnadene ved å gjennomføre barnehageforliket slik som det ble vedtatt i Stortinget i juni 2003 og med den forståelse at det statlige tilskuddet til barn med funksjonshemming (10-prosenttilskuddet) skal videreføres som i dag?

Begrunnelse

Det vises til svarbrev fra statsråden datert 4. juni til Stortinget v/familie-, kultur- og administrasjonskomiteen angående St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle - økonomi, mangfold og valgfrihet. Brevet har deres ref: 2003/02315. Svaret gir en oppdatert kostnadsoversikt i forhold til den opprinnelige barnehageavtalens punkt r. På det tidspunktet dette svaret ble avgitt fra statsråden var ikke forliket på plass. Vi vil derfor be om en justert oversikt over kostnadene basert på det endelige forliket i Stortinget. Vi ber om at denne kostnadsoversikten også inkluderer en videreføring av 10-prosenttilskuddet.
Vi ber om at det i svaret bekreftes at kostnadsoversikten inkluderer helårsvirkningen av de 750 mill. kr som ble gitt ekstra i statstilskudd fra 1. august 2003. Helårsvirkningen av dette er 1 800 mill. kr.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Barnehageforliket ble vedtatt i Stortinget i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle - økonomi, mangfold og valgfrihet, jf. Innst. S. nr. 250 (2002-2003). Forliket skal gjelde ut budsjettåret 2005. I forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen for 2004, fattet Stortinget et vedtak om å innlemme barnehagetilskuddet i inntektssystemet til kommunene fra 2006, jf. Innst. S. nr. 259 (2002-2003).

I Regjeringens budsjettforslag for 2004 som ble lagt fram 8. oktober, følger vi opp barnehageforliket. Kostnadene ved å gjennomføre de ulike endringene i juridiske og økonomiske virkemidler i barnehagesektoren i 2004 er utførlig beskrevet, jf. omtale under Kap. 0856 Barnehager i departementets budsjettproposisjon. Budsjettforslaget for 2004 på barnehageområdet innebærer totalt en reell vekst på mer enn 2,3 mrd. kr sammenlignet med saldert budsjett for 2003. Dette inkluderer effekten av skattefritak for arbeidsgiverbetalt barnehageplass og innføring av momskompensasjon. Innføringen av momskompensasjon fra 1. januar 2004, slik Regjeringen har foreslått, vil bety lavere kostnader for alle barnehager, både kostnader til drift og til investering. Som beskrevet i vårt budsjettforslag, er det tatt hensyn til dette både i dimensjoneringen av 80 pst. offentlig driftstilskudd, og i satsene for investeringstilskuddet til nye barnehageplasser.

Grunnlaget for de beregningene som er gjort i budsjettforslaget for 2004 er i hovedsak de samme som lå til grunn i stortingsmeldingen, og i mitt svar av 4. juni som du refererer til i spørsmålet. Avvik skyldes først og fremst effekten av momskompensasjon, som gir lavere kostnader både til investering og drift.

Fra 1. august 2003 ble det statlige driftstilskuddet økt med totalt 750 mill. kr. Økningen er foreslått videreført i 2004, og helårsvirkningen av dette (1,8 mrd. kr) ligger inne i budsjettforslaget. I budsjettforslaget for 2004 er det også foreslått å bruke like mye midler til tiltak for barn med funksjonshemming i barnehage som i 2003. Forskjellen fra den nåværende ordningen blir at midlene ikke lenger skal utmåles etter størrelsen på det statlige driftstilskuddet, men gis etter antall barn 1-5 år. En slik fordeling gir en mye mer målrettet bruk av midlene (se nærmere omtale i vår budsjettproposisjon for 2004).

De videre kostnader i 2005 er avhengig av om maksimalprisen reduseres ytterligere fra 1. august 2005 (trinn 2). I forliket legges det opp til at trinn 2 innføres under forutsetning av at målet om full behovsdekning nås i løpet av 2005. Kostnadene er videre avhengig av kostnadsveksten i sektoren og endringer i etterspørselen som følge av lavere priser. På bakgrunn av dette er det betydelig usikkerhet knyttet til kostnadene ved oppfølging av forliket i 2005. Jeg viser derfor til mitt svar til komiteen av 4. juni d.å., stortingsmeldingen om barnehager (spesielt kap. 5) og departementets budsjettproposisjon for 2004.

Departementet vil gjennomføre en kostnadsanalyse i løpet av vinteren 2003/2004, for å kartlegge kostnadsutviklingen i sektoren. Departementet vil også i løpet av våren 2004 gjennomføre en behovsundersøkelse, der blant annet behovsendringer som følge av reduserte priser vil bli kartlagt. Det er svært viktig for meg å ha et kontinuerlig fokus på utviklingen i sektoren, for å bidra til at både Regjeringen og Stortinget til enhver tid har de beste forutsetningene for å fatte vedtak.