Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:29 (2003-2004)
Innlevert: 08.10.2003
Sendt: 09.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Regjeringen har lagt opp til økt bruk av pelletsovner. Slike ovner produseres ikke i Norge, og må derfor importeres. Inntil i sommer var CE-merking god nok for godkjent bruk, men nå kreves godkjenning fra SINTEF. Dette koster ca. 40-60 000 kr pr. godkjenning. For mange små importører medfører dette kostnader langt over bærekraftig drift av importselskapet, med mindre man satser stort.
Hvorfor stiller Norge strengere krav til pelletsovner enn det som er akseptert i det europeiske markedet?

Begrunnelse

Regjeringen har en uttalt målsetting å øke bruken av "alternativ energi". Under den vanskelige situasjonen på kraftmarkedet forrige vinter, ønsket et flertall på Stortinget å fremme bruk av sine favoritt ENØK-tiltak, deriblant pelletsovner. Noen små, etablerte firmaer innen pelletsovnimport i Norge opplever nå uforutsette problemer ved at europeisk godkjenning ikke lenger er god nok. De undrer seg over at norske myndigheter ønsker å sette seg som dommer over utenlandsk ekspertise hvor disse produktene faktisk produseres. De savner også logikken i at norske myndigheter på den ene siden forsøker å få økt bruk av pelletsovner, men samtidig gjør det vanskeligere for aktørene i markedet å sørge for et bredt utvalg av produktet.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Det er riktig som representant Øyvind Vaksdal påpeker at Regjeringen ønsker en økt bruk av pelletsovner. Pellets og andre former for biobrensel representerer en viktig kilde i en miljøvennlig omlegging av energiforsyningen. Regjeringens fører en offensiv politikk for energiomlegging, og har i budsjettet for 2004 foreslått et finansieringsopplegg som vil øke de finansielle rammene til dette formålet med 130 mill. kr.

Når det gjelder særnorske krav til pelletsovner, er disse knyttet til norske krav til utslipp fra lukkede ildsteder for vedfyring, jf. plan- og bygningslovens forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, § 8-52.

Av hensyn til den utstrakte bruken av vedovner og andre ildsteder i Norge og problemer knyttet til lokal luftkvalitet, er kravene strengere i Norge enn i Europa og EØS-området for øvrig. Norge har i dette tilfellet fått unntak fra det allmenne kravet om at import- og eksportrestriksjoner skal være forbudt, jf. EØS-avtalens artikkel 13.

Bestemmelsen i byggeforskriften, § 8-52, referer til Norsk standard, hvor både krav til utslippsnivå og testmetode er nedfelt. Videre sier forskriften at lukkede ildsteder for vedfyring som er produsert innen EØS-området skal oppfylle de norske kravene, og at forskriftens allmenne bestemmelser om byggevarers egenskaper og dokumentasjon i § 5-11, gjelder. Disse kravene omfatter foruten hygiene, helse og miljø, blant annet brannsikring, støyvern, sikkerhet ved bruk og mekanisk motstandsevne og stabilitet.

Jeg er opptatt av at en gjennom energiomleggingen ikke skal skape nye miljøproblemer, for eksempel knyttet til lokal luftkvalitet, og ser derfor som hensiktsmessig at det stilles streng krav til de produktene som tilbys. Det er ikke innført en egen godkjenningsordning for bruk av pelletsovner, slik representanten Øyvind Vaksdal viser til, ut over de bestemmelsene som jeg har redegjort for over. Imidlertid er jeg kjent med at Kommunal- og regionaldepartementet, som er ansvarlig for forvaltningen av byggeforskriftene, har funnet det logisk nødvendig å sikre at kravene til dokumentasjon følges, ved å forlange at ovnsimportører får sine produkter vurdert av Norsk brannteknisk laboratorium/SINTEF opp i mot andre ovner som de har testet.

Videre spørsmål knyttet til krav til byggevarers egenskaper og dokumentasjon bes rettet til kommunal- og regionalministeren.