Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:30 (2003-2004)
Innlevert: 08.10.2003
Sendt: 09.10.2003
Besvart: 17.10.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Yrkessjåfører som kjører tungtransport til kontinentet, opplever at norske tollere slår hardere ned på "personale som tjenestegjør som mannskap på ferger og trailere som trafikkerer til og fra utlandet". Flere medlemmer i denne yrkesgruppen opplever dette som urettferdig.
Mener statsråden det er riktig at en yrkesgruppe på denne måten forskjellsbehandles i forhold til andre yrkesgrupper med mye internasjonal virksomhet, men som ikke jobber på selve "transportmiddelet"?

Begrunnelse

Det vises til brev fra Agder tolldistrikt til "personer som er i tjeneste om bord i transportmiddel i internasjonal trafikk", datert 10. juni 2003, om "Ikke rett til tollfri reisendekvote", som informerer om at disse personene ikke får innføre reisegods toll- og avgiftsfritt utover en liten kvote på 40 sigaretter og ikke alkoholholdige varer til verdi på maks 500 kr. Andre yrkesgrupper kan hyppig reise til og fra Norge uten noen restriksjoner for tollfrikvote utover visse tidsbegrensninger.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Jeg oppfatter dette som et spørsmål om hvorfor transportpersonell ikke har adgang til å innføre full taksfrikvote på lik linje med andre yrkesgrupper som reiser mye, jf. forskrift 10. januar 2003 om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods (reisegodsforskriften) § 4 siste ledd.

Reisegodsbestemmelsene har nylig blitt revidert. Bakgrunnen for revisjonen var å lage en mindre komplisert og mer brukervennlig forskrift både for de reisende og toll- og avgiftsetaten.

Også etter tidligere reisegodsforskrift hadde transportpersonell kun en begrenset adgang til å innføre taksfrikvote. Begrunnelsen er at kvoten historisk og tradisjonelt er ment for turister og at det som hovedregel skal betales avgift på alle varer som innføres til Norge. Det har derfor vært begrensninger i regelverket for personer som på grunn av sitt arbeid svært ofte passerer grensen. Dette gjelder både yrkessjåfører og mannskap på ferger og fly forutsatt at disse er i tjeneste.

Revisjonen innebar for øvrig dels en lettelse og dels en skjerpelse i forhold til tidligere regler for transportpersonell, en skjerpelse bl.a. fordi retten til full taksfrikvote etter 15 døgns sammenhengende fravær ble fjernet og en lettelse fordi at såkalt "passivt crew" gis anledning til å bringe med seg full taksfrikvote. "Passivt crew" er transportpersonell som returnerer til Norge uten å være i tjeneste.

Jeg har forståelse for at transportpersonell oppfatter regelverket som urettferdig i forhold til andre yrkesgrupper som reiser mye. Ut i fra en vurdering av formålet med reglene valgte departementet likevel ikke ytterligere liberalisering av reglene for transportpersonell. Innen EU er for øvrig hele taksfrikonseptet fjernet. Ved reiser innen EU er det imidlertid lett å ta med store kvoter beskattet vare ved grensepassering.