Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:36 (2003-2004)
Innlevert: 09.10.2003
Sendt: 10.10.2003
Besvart: 24.10.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hvilke vurderinger legges til grunn for valg av hvilke flyktningleirer UDI drar til for å velge ut flyktninger som gis innreisetillatelse til Norge, og hva er begrunnelsen for at det de senere år ikke er hentet flyktninger fra Al-Tash i Irak og foreligger det planer for å hente flyktninger derfra?

Begrunnelse

Uroligheter i forbindelse med Irak-krigen har skapt utrygghet og dårlige forbindelseslinjer. Jeg mottar derfor svært bekymrede meldinger fra flyktninger i Norge som i sin tid kom derifra og har familiemedlemmer der. Etter det jeg har forstått, er menneskene i leiren innvilget flyktningstatus av UNHCR og de skulle dermed kunne vurderes for innreisetillatelse til Norge ut fra sitt behov for beskyttelse. På bakgrunn av dette ønsker jeg å vite hvorfor de nedprioriteres.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: UNHCRs vurdering av gjenbosettingsbehov og hvilke grupper de ønsker å prioritere for gjenbosetting danner grunnlag for hvilke flyktninggrupper og hvilke leire Norge vurderer flyktninger fra.

Etter en dialog med UNHCR fastsetter Norge hvilke flyktninggrupper som skal inngå i de årlige kvotene. Hvilke leire UDI reiser til for uttak av flyktninger blir også besluttet etter en dialog med UNHCR. Det vil være til leire med flyktninggrupper, som Norge har sagt seg villig til å gjenbosette i et større antall, og hvor UNHCR i tillegg kan forberede tilstrekkelig antall saker. Endringer i flyktningsituasjonen globalt kan gjøre at det i løpet av året foretas justeringer innenfor den fastsatte kvoten.

Norge har hittil bosatt ca. 1 700 iranske kurdere på kvoten for overføringsflyktninger. Det foreligger ikke tall på hvor mange av disse som er overført fra Al-Tash. I 1987 ble de første flyktningene fra Al-Tash innvilget på Norges kvote for overføringsflytninger. Norge hadde i 1996 en kommisjon til Al-Tash for uttak av flyktninger. Det har vært innvilget flyktninger fra Al-Tash på Norges kvote for overføringsflyktninger frem til og med 2001.

I 2002 og 2003 har UNHCR vurdert at gjenbosettingsbehovet er størst for afrikanere. I UNHCRs rapport "Projected Global Resettlement Needs 2004" er afrikanere fortsatt den største gruppen med behov for gjenbosetting. I 2002 var 40 pst. av flyktningene som ble innvilget på kvoten afrikanere, og så langt i år er 57 pst. afrikanere. I 2003 ble kvoten for overføringsflyktninger redusert til 750. Dette medvirket til at flyktninger fra Al-Tash ikke er blitt prioritert for gjenbosetting i Norge inneværende år.

I forbindelse med krigen i Irak har et stort antall flyktninger forlatt leiren. Disse oppholder seg i grenseområdet Irak/Jordan eller i Nord-Irak. Personer i grenseområdet Irak/Jordan oppfordres av UNHCR til å vende tilbake til leiren. UNHCR opplyser at 6-7 000 flyktninger som i dag befinner seg i leiren ønsker å flytte til Nord-Irak. På den bakgrunn pågår det forhandlinger mellom UNHCR og kurdiske myndigheter i Nord-Irak om midlertidig bosetting i området.

I disse dager er det innledende samtaler med UNHCR om fordelingen av Norges kvote for 2004. Det er med andre ord for tidlig å si noe om hvilke grupper som vil bli prioritert neste år.