Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:38 (2003-2004)
Innlevert: 10.10.2003
Sendt: 10.10.2003
Besvart: 16.10.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Flere Krisesentersekretariatet, diverse krisesentre og incestsentre landet rundt gir meldinger om at finansieringsordningen er svært usikker, blant annet har flere kommuner valgt å kutte støtten til sine sentre av budsjettmessige årsaker.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at landets eksisterende sentre får den økonomiske støtten de trenger, og sikre at den usikre situasjonen for disse ikke vedvarer?

Begrunnelse

Døgnåpne lavterskeltilbud som krise- og incestsentrene finansieres av staten, kommunene, og i noen tilfeller også av fylkeskommuner og andre bidragsytere. Statstilskuddet skal dekke 50 pst. av budsjetterte utgifter til etablering og drift, og tildeles under forutsetning av en tilsvarende lokal finansiering.
Fra Krisesentersekretariatet, diverse krisesentre og incestsentre landet rundt har partiene og representantene fått tilbakemeldinger om at finansieringsordningen er svært usikker, og at mye tid går med til å "tigge penger". Flere kommuner har dessuten valgt å kutte støtten til sine sentre av budsjettmessige årsaker, og hvert år skapes det usikkerhet ved at administrasjonen mange steder foreslår kutt eller bortfall i støtten. Det siste skuddet på stammen er incestsenteret i Vestfold.
Til tross for at kunnskapen om lavterskeltilbudenes betydning for voldsofre er meget god og til tross for at kunnskapen om voldens og overgrepenes konsekvenser stadig øker, er vi snart i en situasjon der vi ikke kan tilby de mest sårbare innbyggerne et stabilt hjelpetilbud.
Vi vet at de aller mest sårbare, nemlig barna, har spesielt stort behov for den tryggheten lavterskeltilbudene representerer. Tilgangen til disse sentrene kan i ytterste konsekvens representere forskjellen på liv og død.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Krisesentrenes økonomi har stått på min dagsorden fra dag én i Barne- og familiedepartementet. Jeg har fulgt nøye med og registrerer at selv om de lokale tilskuddene viser en samlet vekst på om lag 14 pst. i inneværende år, mot om lag 6 pst. og 10 pst. i 2001 og 2002, er situasjonen ikke tilfredsstillende for alle. Likevel er det gledelig at veksten er såpass stor i inneværende år, dette viser at kommunene i det store og hele er seg sitt ansvar bevisst.

Dagens tilskuddsordning innebærer at økonomien til både krise- og incestsentrene er basert på tilskudd fra kommunene, i noen grad også fra fylkeskommunene og andre bidragsytere, samt øremerket statstilskudd. Det statlige, øremerkede tilskuddet til vertskommunen tilsvarer summen av lokale og regionale tilskudd, jf. Rundskriv Q-l/03. I forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen for 2004, St.prp. nr. 66 (2002-2003), besluttet Stortinget å videreføre den øremerkede tilskuddsordningen for 2004.

Det er viktig at vi nå ser problemområdet vold mot kvinner i sammenheng. Regjeringen må her ta et samlet grep; og det må omfatte krisesentrene, andre tilbud til kvinner og barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner og også tilbudet til menn som begår disse overgrepene. Det er også viktig å se den virksomhet som krisesentrene står for i sammenheng med det øvrige hjelpeapparatet. Jeg er derfor opptatt av å vurdere forvaltingsordning og finansieringsmodell på bakgrunn av innstillingen fra det regjeringsoppnevnte Kvinnevoldsutvalget, som har frist til å levere sin innstilling 1. desember 2003. Viktige stikkord her er brukervennlighet og forutsigbar økonomi. Voldsutsatte kvinner og barn må sikres et tilfredsstillende hjelpetilbud. Et tilfredsstillende hjelpetilbud forutsetter en tilfredsstillende finansieringsordning. Jeg vil også i det videre arbeidet vurdere hvordan tiltak overfor voldsutsatte kvinner kan sikres gjennom lov, regelverk eller på andre måter.

Barne- og familiedepartementet vil som vanlig sende ut brev til fylkesmennene, kommunene og krisetiltakene i forbindelse med det øremerkede tilskuddet til kommunene til krise- og incestsentre for 2004. I dette vil departementet sterkt oppfordre alle kommuner til å bidra med tilstrekkelig midler til krisesentrene og vi vil særlig oppfordre de kommuner som enten ikke bidrar eller har signalisert at de enten sier opp driftsavtaler med sine respektive sentre eller stopper å bidra til finansiering av et senter, at de likevel prioriterer å støtte krisetiltakene også i 2004, inntil en ny finansieringsordning er på plass. Kommunene skal berømmes for at de gav en stor økning samlet sett til krisetiltakene i år.