Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:40 (2003-2004)
Innlevert: 10.10.2003
Sendt: 13.10.2003
Besvart: 17.10.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har lenge vært fokusert på de usikre estimatene for bestanden av hummer langs kysten, og flere hevder nå at det er fare for kollaps i bestanden. Det hevdes også at man står overfor et stort problem for den "norske" hummeren, i forhold til den utsatte "amerikanske" hummeren.
Hvilke tiltak har statsråden tenkt å gjennomføre for å få sikrere estimater for bestanden av norsk hummer, og hva vil bli gjort for å sikre bestanden av norsk hummeren langs kysten?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Offisielle fangsttall kan ikke legges til grunn for en vurdering av hummerbestanden, ettersom det er grunnlag for å anta at en stadig større del av fangstene ikke rapporteres. Det skjer heller ikke systematiske undersøkelser langs kysten som gir et fullgodt grunnlag for å estimere bestandens totale størrelse og tilstand.

Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen samler imidlertid inn opplysninger fra fiskere i Skagerrak om fangst pr. innsatsenhet, og foretar dessuten lengdemålinger av fangsten. Disse registreringene gir relativt god oversikt over svingningene i bestanden i dette området.

Det er fullt mulig å få et godt estimat av hummerbestanden i Norge, men dette krever en innsats som en så langt ikke har kunnet avsette ressurser til.

Selv om vi ikke har et fullgodt estimat av hummerbestanden i Norge, er det likevel ikke tvil om at den er på et kritisk lavt nivå.

Som et tiltak for å styrke vernet av hummeren ble minstemålet i hummerfisket økt fra 22 til 24 cm i 1992. Året etter ble minstemålet økt ytterligere til 25 cm fra og med Rogaland fylke og nordover. I 1994 ble forbudet mot å sette ut krabbeteiner på grunnere vann enn 25 meter, som inntil da bare gjaldt fra Tønsberg til Lista, utvidet til å gjelde hele kysten fra svenskegrensen til Varnes fyr på Lista. I 2001 ble det innført forbud mot å sette/trekke teiner fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager fra 1. oktober til 31. desember. Året etter ble fredningstidens start i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane endret fra 1. juni til 1. januar (forbud mot vårfiske), det ble forbudt å sette ut teiner eller andre redskaper til fangst av krabbe på grunnere vann enn 10 meter i Møre og Romsdal (gjelder ikke yrkesfiskere som fisker for salg), og det ble dessuten innført felles fredningsperiode i fylket. Hummer var også en av artene i det statlige havbeiteprogrammet "Program for Utvikling og Stimulering av Havbeite," som ble påbegynt i 1990. Programmet dokumenterer blant annet at det er mulig å styrke lokale bestander av hummer.

I 2001 og 2002 ble det for første gang på flere år registrert flere hanndyr enn hunndyr i hummerfangstene, og fiskerne meldte om flere hummer under minstemålet enn vanlig. Til tross for slike små positive tegn anses fisketrykket fremdeles for stort og det vurderes nødvendig med ytterligere tiltak for å verne hummerbestanden.

Fiskeridirektoratet planlegger derfor å gjennomføre en høring med konkrete forslag til tiltak før oppstart av hummersesongen 2004. I forbindelse med dette vil blant annet følgende tiltak bli vurdert:

- Det tar 5-7 år før hummeren blir kjønnsmoden, og etter gjeldende minstemål kan hunnhummeren produsere ett eller kanskje to kull før den er fangstbar. Det bør derfor vurderes om det bør iverksettes en økning av minstemålet, slik at hummeren rekker å produsere et kull til.

- Hunnhummerens produktivitet øker med størrelsen. Stor hunnhummer har flere egg, hyppigere kull og mer livskraftige larver enn mindre hunner. Det bør derfor vurderes å innføre et maksimumsmål.

- For å bidra til at reproduktiv hummer får mulighet til å rekruttere bør det vurderes å innføre totalfredning av rognhummer, eventuelt i kombinasjon med halemerking for å effektivisere tiltaket.

- For å effektivisere forbudet mot å fiske hummer i fredningstiden bør det vurderes å innføre en registreringsordning for oppbevaring av hummer i sjøen. Et slikt tiltak vil kunne gjøre kontroll og håndheving av fredningsregelen lettere.

- Et annet mulig tiltak er ytterligere utvidelser av fredningsperioden.

- Det kan også være aktuelt å sette grenser for antall teiner som kan brukes i hummerfisket, for eksempel pr. fartøy. En kan også tenke seg ulike begrensninger i næringsfisket og fritidsfisket.

- Det er ulovlig å fange hummer med åleruser. Det er likevel grunn til å tro at det fanges en del hummer med denne redskapen, og at den ikke settes ut igjen. For å redusere bifangst av hummer i åleruser bør det derfor vurderes å innføre påbud om sperrerist i rusene.

- Erfaringene fra Kvitsøy-prosjektet viser at det er mulig å styrke lokale bestander av hummer gjennom utsetting av produserte hummerunger. Slik utsetting kan for eksempel kombineres med en periode på 5-10 år med streng regulering for å hindre at gytebestanden blir nedfisket før den selvrekrutterer.

Flere av tiltakene som er nevnt ovenfor kan iverksettes uten at det får vesentlige administrative konsekvenser. En effektiv regulering av hummeren forutsetter imidlertid at reglene kontrolleres og håndheves. I dagens situasjon er det en utfordring å intensivere kontroll og håndheving uten at det går på bekostning av andre prioriterte oppgaver.

Når det gjelder amerikansk hummer, gjennomførte Akvariet i Bergen (AiB) sammen med ulike samarbeidspartnere et kartleggingsprosjekt i perioden 1999-2001. Det ble totalt funnet 14 eksemplarer av amerikansk hummer. Den geografiske spredningen og størrelsen indikerer at det er tale om flere separate utilsiktede utsettinger langs kysten. AiB gjennomfører derfor i 2003 et overvåkningsprogram i samarbeid med Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Formålet er å hindre ytterligere utilsiktet utsetting av amerikansk hummer. Som ledd i dette informeres det om hvilke konsekvenser utilsiktet utsetting av amerikansk hummer har for den norske (europeiske) hummeren. Det er også iverksatt en ordning med dusør for innlevering av amerikansk hummer, der hensikten er å bidra til økt informasjon om problemene knyttet til utilsiktet utsetting av amerikansk hummer, samt sikre tilstrekkelig oppfølging fra fiskere.