Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:42 (2003-2004)
Innlevert: 13.10.2003
Sendt: 13.10.2003
Besvart: 20.10.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Stortingets vedtatte resultatmål innen avfallsektoren er at mengden avfall til sluttbehandling innen 2010 skal være om lag 25 pst. av generert avfallsmengde. Nå viser det seg at de gode miljøforsettene med strengere krav til deponiene fører til at gjenvinningsløsningen taper den markedsmessige konkurransen. Det er overhengende fare for at de etablerte anlegg ikke kan overleve.
Hva vil statsråden gjøre for å oppnå et samsvar mellom rammebetingelsene for drift og resultatmålet for gjenvinning?

Begrunnelse

Avfallsdeponiene som holder en slik miljøstandard at de må legges ned før 2009, har generelt sett små kapitalkostnader og billig drift. Derfor har de store økonomiske konkurransemessige fortrinn fremfor nyere deponier som er pålagt strengere miljøkrav og gjenvinningsanleggene som sikrer høy miljøstandard. De billige deponiene som må fylles opp før 2009, utkonkurrerer derfor nyere deponier og behandlingsanlegg for materialgjenvinning og energigjenvinning.
Oppfølging av konsesjonsvilkårene for deponiene er forskjellige innen hvert fylke og mellom fylker. Frem til 2009 vil derfor gjenvinningsløsningene tape markedsandeler til fordel for de billige deponiene der restvolumet må fylles opp. Det er usikkert om de etablerte anlegg for sortering og gjenvinning kan overleve.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Stadig mer avfall gjenvinnes. Utviklingen har vært spesielt positiv for husholdningsavfall. Her har andelen som er utsortert for gjenvinning økt fra 9 til 67 pst. i perioden 1992 til 2001. Denne positive utviklingen vil Regjeringen skal fortsette slik at nasjonalt mål om at mengden avfall til sluttbehandling maksimalt er 25 pst. innen 2010, nås. Virkemidlene er derfor innrettet for å stimulere til at avfallstrømmene i økende grad vris bort fra deponering og over til material- og energigjenvinning. Sentrale virkemidler i denne sammenhengen er avgift på sluttbehandling av avfall og nye og strengere krav til deponianlegg, herunder forbud mot deponering av våtorganisk avfall. Regjeringen har i tillegg satt i gang et arbeid for å vurdere hvordan man mest hensiktsmessig kan redusere eller stanse tilførselen av den resterende delen av nedbrytbart avfall til deponier. I den forbindelse vil det bli vurdert et eventuelt forbud mot deponering av alt nedbrytbart avfall, jf. St.meld. nr. 15 (2001-2002), Tilleggsmelding til St.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk.

Forskriften som implementerer EUs deponidirektiv i Norge, fastsatt i mars 2002, setter strenge krav til deponering av avfall. For nye anlegg gjelder kravene umiddelbart, mens de for eksisterende anlegg først vil gjelde fra 2009. Denne relativt lange overgangstiden før ikrafttredelse kan ha uheldige effekter. Avfallsdeponier som har lav miljøstandard og som ikke skal oppgraderes til høy standard, vil kunne ønske å utnytte sin restkapasitet i perioden frem til 2009. De vil kunne tilby mottak av avfall til lave priser og resultatet kan bli at gjenvinningsløsninger taper til fordel for billige deponier med lav miljøstandard.

Dette er en situasjon som kan få uønskede konsekvenser. Den differensieringen av deponiavgiften som ble innført i sommer vil bidra til å motvirke dette. Deponier med dårlig miljøstandard blir nå avkrevd høyere avgift enn deponier med miljømessig god standard. Det er usikkert om dette vil være tilstrekkelig for å hindre uheldige effekter i overgangperioden frem mot 2009. Jeg vil derfor gi SFT i oppdrag å utrede problemstillingen nærmere og komme med forslag til eventuelt ytterligere tiltak og virkemidler. Et aktuelt virkemiddel vil kunne være å heve avgiften for deponier med dårlig miljøstandard ytterligere, et annet kan være å pålegge enkelte deponier å avvikle driften tidligere enn 2009.

Jeg vil ikke tillate en utvikling hvor miljømessig gode og kostnadseffektive gjenvinningsløsninger taper markedsandeler fordi deponier med lav miljøstandard dumper mottaksprisene.