Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:44 (2003-2004)
Innlevert: 13.10.2003
Sendt: 14.10.2003
Besvart: 20.10.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Er regelverket for bostøtte og støtte til lys og varme slik at alderspensjonister og f.eks. mottakere av attføringspenger, behandles likt?

Begrunnelse

Vi har fått en henvendelse som mener at reglene for bostøtte er urimelige for de som er på attføring. Henvendelsen gjelder to personer som er i familie med hverandre, bor i samme borettslag og bor i lik leilighet. Den ene personen er 80 år, er minstepensjonist med en nettoinntekt på 8 200 kr pr. måned og får bostøtte, inkludert støtte til lys og varme. Den andre er 29 år og er på attføring og får utbetalt under 7 000 kr pr. måned. I tillegg betaler vedkommende 2 480 kr til et boliglån. Det oppfattes derfor urimelig at denne personen ikke får bostøtte, inkludert støtte til lys og varme.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Alders-, uføre- og etterlattepensjonister med inntekt under minstepensjon tillagt 30 pst. har siden 1997 som en særordning fått dekket utgifter til lys og varme etter en fastsatt sjablon. Sjablonen varierer med klimasone, kWh-priser og antall husholdningsmedlemmer.

Ved behandlingen av St.prp. nr. 41 (2002-2003) Om tilleggsbevilgning til dekning av utgifter knyttet til økte strømpriser for bostøttemottakere i Stortinget, ble det vedtatt at alle som mottok bostøtte 3. termin 2002 skulle motta tillegget for lys og varme for første termin i 2003. Dette var ett av de ekstraordinære tiltakene som ble gjennomført for å kompensere for de høye strømprisene vinteren 2002/2003. Strømprisene har gått kraftig ned siden i vinter, og markedet forventer et lavere prisnivå vinteren 2003/2004.

Regjeringen har ikke prioritert å innføre tillegget for lys og varme for alle gruppene i bostøtteordningen som en permanent ordning. Vi vil se nærmere på regelverket til bostøtteordningen i forbindelse med arbeidet med Boligmeldingen. Boligmeldingen blir lagt frem i desember i år.