Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:45 (2003-2004)
Innlevert: 14.10.2003
Sendt: 15.10.2003
Besvart: 22.10.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Paragraf 14 i kommuneloven regulerer valgbarheten til kommunedelsutvalg. I bokstav a fastslås det at for å være valgbar må man være bosatt i vedkommende kommune man stiller til valg i. Loven regulerer dermed ikke at man må være bosatt i vedkommende bydel for å stille til valg til det lokale bydelsutvalg.
Hvordan vurderer statsråden dette, og ser hun behovet for en presisering som sier at man må være bosatt i den bydelen en stiller til valg i?

Begrunnelse

Det er an aktuell problemstilling at kommuneloven stiller krav om å være bosatt i den kommunen en stiller til valg til, nettopp for å sikre at beslutninger som fattes også berører den valgte. Med dagens lovtekst stilles det ikke samme krav til valg ved bydelsutvalg. Dette betyr i sin ytterste konsekvens at personer, bosatt i en helt annen bydel, kan stille til valg og gjøre vedtak som overholdet ikke berører en selv.
I forskrift om direkte valg i kommunedelsutvalg er det lagt opp til kommunen å avgjøre om valgbarheten skal avgrenses til bosatte i vedkommende bydel, men slik presisering finnes ikke knyttet til ordinære valg. Det er i denne forbindelse interessant å avklare statsrådens vurdering av hvorvidt hun ser behovet for en presisering også innenfor ordinære bydelsvalg.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Etter kommuneloven § 12 er det kommunestyret som oppretter og velger medlemmer av kommunedelsutvalg. Kommunestyret kan imidlertid bestemme at innbyggerne i aktuell kommunedel skal velge medlemmer til et eller flere kommunedelsutvalg ved direktevalg, jf. § 12 nr. 2. Det fremgår av § 14 at valgbare til kommunedelsutvalg er de som er bosatt i kommunen. I forskrift av 3. januar 2003 nr. 8 om direktevalg til kommunedelsutvalg er det tatt inn en bestemmelse om at kommunestyret selv kan bestemme at valgbare til kommunedelsutvalg kun skal være de som er bosatt i vedkommende kommunedel. En tilsvarende adgang til å begrense valgbarheten finnes ikke dersom kommunestyret selv velger medlemmene til utvalget.

Bestemmelsen om direktevalg til kommunedelsutvalg kom inn i kommuneloven ved vedtagelse av ny valglov, lov av 28. juni 2002 nr. 57 som trådte i kraft 1. september 2002. I denne forbindelse ble blant annet spørsmålet om valgbarhet vurdert. Departementet mente at det bør overlates til de politiske partiene, gjennom vedtak om direktevalg i kommunestyret, å bestemme om spørsmålet om valgbarhet skal knyttes til bosetting i aktuell kommunedel. Fordi en i samme kommune kan ha direktevalg til noen kommunedelsutvalg, mens kommunestyret velger medlemmer til andre, ser jeg at det kan virke uheldig at adgangen til å stille krav til bosetting i kommunedelen kun gjelder ved direktevalg.

Departementet planlegger revisjon av enkelte bestemmelser i kommuneloven, blant annet bestemmelsene om kommunedelsorganisering. I denne forbindelse vil spørsmålet om valgbarhet ved valg til kommunedelsutvalg bli vurdert. Jeg planlegger å fremme en slik proposisjon i løpet av 2005.