Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:47 (2003-2004)
Innlevert: 15.10.2003
Sendt: 15.10.2003
Besvart: 20.10.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Vi er midt i perioden for den vedtatte psykiatriplanen, der psykiatrien nå skulle tilgodeses. Jeg har spurt før og fått til svar fra helseministeren om at psykiatriplanen står også denne Regjeringen ved. For meg ser det fortsatt ut til at Helse Sør diskuterer å redusere innsatsen for de psykiatriske pasienter, på tross av at det er tverrpolitisk enighet om at det skal satses innen psykiatri.
Mener helseministeren at Helse Sør har fullmakt til å redusere den psykiatriske innsatsen, stikk i strid med hva som politisk er vedtatt?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Representanten Rui tar opp et spørsmål som jeg i tidligere sammenhenger har vært svært klar på. La meg derfor gjenta premissene. Regjeringen står bak opptrappingsplanen for psykisk helse. De regionale helseforetakene skal gi en reell prioritet til psykisk helsevern. De øremerkede midlene som følger med opptrappingsplanen skal sette helseforetakene i stand til å gjennomføre planlagt styrking av psykisk helsevern. Vilkår for tilskuddene er at aktivitetsnivået skal videreføres og i tillegg bli supplert med ytterligere tiltak som følger av midler gjennom opptrappingsplanen. Disse forutsetningene er klart og tydelig beskrevet i Helsedepartementets styringsdokument for 2003 til samtlige regionale helseforetak, og tilsvarende vil gjelde for 2004.

Ingen regionale helseforetak, heller ikke Helse Sør, har dermed fullmakter til å redusere innsatsen innen psykisk helsevern. Dette vil Helsedepartementet følge nøye med på. Jeg er imidlertid klar over at det pågår prosesser på helseforetaksnivå om hvordan økonomien totalt sett skal bringes i balanse i løpet av 2004. I slike prosesser må Helse Sør ha et bevisst forhold til at det i 2004 skal legges sterkere vekt på prioriteringer i spesialisthelsetjenesten, herunder psykisk helsevern, og at helseforetakene i regionen ikke skal gis rom for å prioritere dette feltet ned (jf. forslag til statsbudsjett for 2004).

Helse Sør har i rapporteringen til departementet orientert om at foretaket mener å ha tilstrekkelig oppfølging av forutsetningen som er knyttet til basisbevilgningen og det øremerkede tilskuddet til psykisk helse. Jeg forventer selvsagt at Helse Sør fortsatt følger dette videre opp ovenfor sine helseforetak i regionen, også i de prosesser som omhandler budsjett for 2004.