Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:50 (2003-2004)
Innlevert: 15.10.2003
Sendt: 16.10.2003
Besvart: 23.10.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Å betale penger for vind til grunneierne er et nytt prinsipp i forhold til energiproduksjon i Norge.
Vil betaling til grunneierne for vind få konsekvenser for andre ressurser, for eksempel vann og olje?

Begrunnelse

Statkraft betaler grunneiere ekstra for vinden når de skal bygge vindmøllepark på Hitra. Prisen for vinden på Hitra er imidlertid ikke fastsatt ennå. Ifølge grunneierne omfatter eiendomsretten også vinden. "Når vinden blir utnyttet til kraftproduksjon, er det en ressurs, akkurat som vann eller olje," uttaler en grunneier på Hitra. Statkraft har nå erkjent prinsippet om eiendomsrett til vinden. "Ved at grunneierne får ta del i gevinsten av produksjon, så har de på en måte eiendomsrett også til vinden som blåser over den grunnen de eier," sier informasjonssjef Knut Fjerdingstad i Statkraft.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Erstatning for inngrep i tilknytning til bygging og drift av vindkraftverk er på vanlig måte i utgangspunktet et forhold mellom utbygger og grunneier som er energimyndighetene uvedkommende. Oppnås ikke minnelig avtale, må utbygger søke om ekspropriasjonstillatelse etter oreigningsloven. Erstatningen utmåles ved rettslig skjønn. Ved erstatningsutmålingen gjelder grunnprinsippet om at erstatningen skal gi dekning for tap og ikke noen del av mulig gevinst eller risiko ved tiltaket.

Utmåling av erstatning av inngrep for vannkraftproduksjon følger egne regler i vassdragslovgivningen.

Når det gjelder oljeressurser, vil jeg vise til at den norske stat etter petroleumsloven har eiendomsrett til undersjøiske petroleumsforekomster og eksklusiv rett til ressursforvaltning.