Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:54 (2003-2004)
Innlevert: 16.10.2003
Sendt: 17.10.2003
Besvart: 24.10.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Ved endring av lov om pengespill og lotterivirksomhet fikk Norsk Tipping AS monopol på drift av gevinstautomater. Ved lovbehandlingen ble det vedtatt at Norsk Tipping AS skal videreføre virksomheten på Fagernes.
Hvorledes har statsråden fulgt opp de betingelsene som ligger i vedtaket om å videreutvikle virksomheten på Fagernes?

Begrunnelse

Dersom klagen til EØS sitt overvåkingsorgan, ESA, ikke fører fram, mister 41 ansatte i Norsk Lotteridrift ASA på Fagernes jobbene ved utgangen av neste år. Norsk Tipping AS vet ennå ikke om de har noe tilbud til dem. Stortinget har endret pengespill- og lotterilovgivningen slik at Norsk Tipping AS får monopol på drift av spilleautomater. Dermed går om lag 900 arbeidsplasser i private spilleautomatfirma tapt. 41 av dem er ved Norsk Lotteridrifts avdeling på Fagernes. Stortingsflertallet forutsatte imidlertid at Norsk Tipping skal opprette en betydelig spillerelaterte enhet med potensial for videre utvikling på Fagernes. Flere av politikerne presiserte at Norsk Tipping må dra veksler på fagkompetansen til de ansatte i Norsk Lotteridrifts avdeling på Fagernes. At Norsk Lotteridrift er en viktig del av Valdres næringshage AS, ble også vektlagt. Viser også til statsråd Svarstad Hauglands uttalelse i debatten i Stortinget:

"Deler av Norsk Tipping si automatvirksomhet vil bli lagt til Fagernes, med håp om at en kan dra nytte av deler av den kompetansen som fins i Norsk Lotteridrifts virksomhet der."

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Stortinget vedtok 17. juni 2003 lovendringer som blant annet innebærer at Norsk Tipping AS fra 1. januar 2006 har enerett til drift av utbetalingsautomater. Et flertall i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen har i forbindelse med lovvedtaket forutsatt at det opprettholdes aktivitet i Valdres-regionen i tilknytning til drift av slike automater, jf. Innst. O. nr. 124 (2002-2003) pkt. 2.4.1, hvor det blant annet heter:

"Flertallet mener i lys av dette at det vil være riktig å videreføre spillrelatert virksomhet på Fagernes, således at Norsk Tipping AS lokaliserer aktuelle deler av sin virksomhet dit. Flertallet vil understreke at når det gjelder videreføring av spillrelatert virksomhet på Fagernes, bør dette være en betydelig enhet med potensial for videre utvikling. Flertallet t forutsetter at departementet gjennom Norsk Tipping AS legger til rette for dette."

I forbindelse med oppfølging av Stortingets lovvedtak avholdt departementet 30. juli 2003 møte med blant annet Nord-Aurdal kommune og Valdres næringshage vedrørende etableringen av Norsk Tippings automatvirksomhet. Det ble her orientert om det videre arbeidet. En endelig avklaring om utformingen av den delen av Norsk Tippings automatvirksomhet som skal etableres på Fagernes, kan tidligst ventes mot slutten av inneværende år. Jeg kan imidlertid forsikre om at Stortingets forutsetninger vil bli ivaretatt gjennom hele etableringsprosessen.