Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:61 (2003-2004)
Innlevert: 17.10.2003
Sendt: 20.10.2003
Besvart: 03.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I et ingenmannsland mellom Jordan og Irak befinner det seg over 1 200 flyktninger i leiren Al-Karame, over 1 000 av dem kurdere. UNHCR er tilstede og en rekke land, deriblant nordiske, vurderer å påta seg å ta imot flyktninger som har tilknytning til respektive land.
Hva vil Regjeringen gjøre for disse flyktningene, og vil Regjeringen ta imot flyktninger fra denne leiren?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Norges innsats for flyktninger i ulike deler av verden kanaliseres i hovedsak gjennom bidrag til Høykommissæren for flyktninger, andre FN-organisasjoner og hjelpeorganisasjoner. UNHCR er med sitt beskyttelsesmandat i forhold til flyktninger en sentral aktør på det humanitære området. I 2002 ble 296 mill. kr kanalisert gjennom Høykommissæren, inkludert det generelle bidraget på 170 mill. kr. Regjeringen har tillit til at UNHCR bruker disse midlene der behovet er størst, og vil utover det generelle bidraget vurdere støtte ved region- og landappeller der UNHCR er en viktig aktør.

Norge har de senere årene, i forståelse med UNHCR, vridd uttaket av overføringsflyktninger noe mer mot Afrika. Vi har opprettholdt relativt høye delkvoter for hastesaker og personer med medisinsk behandlingsbehov, til sammen 100 personer. Kvinner blir prioritert på alle delkvoter.

Norge vil, innenfor rammen av kvoten for overføringsflyktninger, vurdere enkeltsaker som fremmes gjennom UNHCR, også fra Al-Karame-leiren. Eventuelle saker vil bli vurdert i henhold til de kriterier Norge legger til grunn for gjenbosetting. I denne vurderingen legger vi vekt på at det er et beskyttelsesbehov og at det anses å være potensial for integrering etter gjenbosetting. Vi forutsetter at UNHCR i saker som fremmes for Norge, har vurdert repatriering eller integrering i nærområdet som uaktuelle løsninger.