Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:83 (1997-98)
Innlevert: 16.02.1998
Sendt: 16.02.1998
Besvart: 23.02.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): "I Østlendingen 21.01.98 vises det til at Miljøverndepartementet, i forbindelse med utredning av Regionfelt Østlandet, har bedt om en vurdering av at det ikke anlegges noe felt i det hele tatt,- et krympet alternativ og et samarbeid med Sverige om bruk av felt der. En samlet vurdering må foreligge før det fattes vedtak om gjennomføring. Betyr dette at resultatet av en slik vurdering vil kunne endre Regjeringens holdning til etablering av Regionfelt Østlandet og muliggjøre andre løsninger?"

Begrunnelse

Guro Fjellanger (V)

Svar

Guro Fjellanger: I samsvar med bestemmelsene om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven har Forsvarsdepartementet forelagt spørsmålet om hvorvidt konsekvensutredningsplikten for Regionfelt Østlandet kan anses oppfylt for Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet sa seg enig i at utredningsplikten er oppfylt, gitt de rammer utredningen har hatt. Miljøverndepartementet uttalte i den forbindelse at det er behov for en overordnet drøfting av strategi for Forsvarets virksomhet og arealbruk. Vi konkretiserte dette til å gjelde en beskrivelse av konsekvensene av regionfeltet i forhold til alternative arealbruksstrategier:

-nytt regionfelt etableres ikke

-arealbruken til regionfeltet begrenses

-samarbeid med Sverige om Forsvarets trening og øvelser

Jeg legger til grunn at det blir foretatt en slik vurdering som grunnlag for det forslaget som blir lagt fram for Stortinget om denne saken. Før en slik vurdering er gjennomført kan jeg ikke ta stilling til om det er mulig å finne andre løsninger for å tilfredsstille Forsvarets skyte- og øvingsbehov enn etablering av et nytt regionfelt.