Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:64 (2003-2004)
Innlevert: 21.10.2003
Sendt: 21.10.2003
Besvart: 27.10.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Siden oljevirksomheten på norsk sokkel startet, har dykkere blitt sendt ned til dyp under 180 meter. Nå har myndighetene slått fast at dykk under 180 meter ikke er forsvarlig.
På hvilket faglig og medisinsk grunnlag ble dykkere sendt ned til dyp under 180 meter før bestemmelsen ble tatt?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Planlegging og gjennomføring av dykkeoperasjoner skal foretas på faglig og medisinsk forsvarlig grunnlag. Slik Regjeringen gjør rede for i St.meld. nr. 47 (2002-2003) Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen var imidlertid dykkingen i perioder av pionertiden (1965-1990) lite regulert. Samtidig var kunnskapen om dykking heller ikke så god som i dag. Fra 1991 eksisterte det i veiledning til forskrift om bemannede undervannsoperasjoner en grense på dykking i petroleumsvirksomheten. Denne grensen ble satt til 180 meter basert på tilgjengelige evakueringsmidler. I tillegg var det åpnet for beredskapsdykk til 360 meter, basert på forsøksdykk ved NUTEC. Det er imidlertid ikke foretatt slike beredskapsdykk i forbindelse med petroleumsvirksomheten på norsk sokkel i perioden 1989 frem til nå.

Nytt forskriftsverk for området helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten ble fastsatt i januar 2002. Det angis her ingen entydig dybdegrense for bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Regelverkets krav er utformet funksjonelt, der veiledningen til regelverket henviser til relevant industristandard som gir tidsmessige og operasjonelle begrensninger mv. knyttet til ulike dykkeaktiviteter og konkret angitte, differensierte dybder. Dette er til dels dypere dybder enn 180 meter. Denne standarden, NORSOK-standard U-100N, ble utarbeidet i et trepartsamarbeid der arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter var representert.

I dykkemedisinske spørsmål deltok dykkerselskapenes og operatørselskapenes dykkerfaglige ansvarlige lege. De medisinskfaglige vurderinger som ligger i NORSOK-standarden ble gjort i samarbeid med deltakende dykkemedisinsk ekspertise fra Norsk Undervanns Institutt (NUI) og dykkerlege fra entreprenørene. Helsetilsynet deltok i arbeidet som observatør. Standarden ble også underlagt bred høring i og med at den to ganger ble sendt på høring, både som ny industristandard, samt som en del av nytt regelverk.

Testdykkene utført ved Norsk Undervanns Institutt (NUI) i fjor førte til at næringen og OD nå har satt grensen til 180 meters dyp. Dette ble gjort ut fra en vurdering av hva som i dag kan sies å tilfredsstille kravet til forsvarlig virksomhet i petroleumsvirksomheten.

Dykking i petroleumsvirksomheten har vært gjenstand for betydelig forskning. Forskningsprogrammer fra 1978 til dags dato har anvendt ca. 1 mrd. kr på dette området, noe som er unikt i internasjonal sammenheng. Testdykkene ved NUI i fjor har imidlertid vist oss at både myndigheter og næringen selv fremdeles har mye å lære. Det er derfor nødvendig med kontinuerlig fokus på forskning og teknologiutvikling for, i størst mulig grad, å eliminere behov for dykking til store dyp, samt utøve eventuell slik dykking på en måte som tilfredsstiller kravet til forsvarlig virksomhet.