Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:67 (2003-2004)
Innlevert: 21.10.2003
Sendt: 22.10.2003
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 28.10.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil statsråden sikre at det refunderes merverdiavgift også for bygging av idrettshaller, der utbygger er private ideelle stiftelser?

Begrunnelse

For å få stimulere til frivillig arbeid for barn og unge, er det viktig å behandle slikt arbeid bedre enn, eller i hvert fall på lik linje med, offentlig arbeid. Slik er det beklageligvis ikke i alle tilfeller.
Når kommuner bygger idrettshaller, skal de få refundert merverdiavgiften. Et eksempel ser vi i Oslo i forbindelse arbeidet med Manglerud ishall. Arbeidet er beregnet til om lag 33 mill. kr, inklusive merverdiavgift. Her vil altså kommunen få tilbake penger fra staten i form av merverdiavgiftsrefusjon på ca. 6,5 mill. kr.
I samme nabolag som Manglerud ishall er det også et prosjekt på en fotballhall. Denne eies av en privat stiftelse. Hallen koster om lag 40 mill. kr, hvorav ca. 8 mill. kr i merverdiavgift. Siden eieren av hallen er en stiftelse vil det ikke bli snakk om merverdiavgiftsrefusjon.
Forskjellsbehandlingen av de to hallene på Manglerud tjener som eksempel på hvordan frivillig arbeid for barn og unge blir negativt forskjellsbehandlet.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Spørsmålet er overført fra kultur- og kirkeministeren.

Kommunale virksomheter har i dag en begrenset rett til kompensasjon for merverdiavgift. Dette gjelder enkelte typer tjenester som kjøpes, herunder ved oppføring av en idrettshall. Formålet med kompensasjonsordningen er å nøytralisere konkurransevridning som følge av merverdiavgiftssystemet. Konkurransevridninger kan oppstå i tilfeller hvor kommunale og fylkeskommunale institusjoners egen fremstilling av en vare eller tjeneste skjer uten plikt til å beregne merverdiavgift, mens anskaffelser av en tilsvarende vare eller tjeneste fra andre blir avgiftsbelagt. Konkurransevridningen oppstår som følge av at de kommunale og fylkeskommunale institusjonene i all hovedsak står utenfor merverdiavgiftssystemet og dermed ikke har rett til fradrag for merverdiavgift på sine anskaffelser av varer og tjenester.

I likhet med kommunale og fylkeskommunale institusjoner er private og ideelle virksomheter som er tatt med i offentlige planer som en integrert del av det kommunale eller fylkeskommunale tjenestetilbudet og som finansieres fullt ut med offentlige midler samt eventuell brukerbetaling på lik linje med tilsvarende offentlige virksomheter, omfattet av kompensasjonsordningen. Det er imidlertid en forutsetning at de private og ideelle virksomhetene utfører tilsvarende oppgaver som kommunen etter lovgivningen er pålagt å utføre eller som kommunen ved lov er pålagt det økonomiske ansvaret for. Oppføring av idrettshaller er ikke en slik oppgave.

Ut fra dagens ordning vil således private og ideelle virksomheter som driver innenfor kultur- og idrettssektoren ikke ha rett til kompensasjon for merverdiavgift i forbindelse med oppføringen av en idrettshall. Det er viktig å være klar over at dette ikke er et merverdiavgiftsfritak for kommuner. Det kommunen får kompensert dekkes helt ved at kommunene får mindre i rammeoverføringer fra staten. Kompensasjonsordningen er derfor provenynøytral for statskassen og utelukkende begrunnet med å likestille om kommunen kjøper tjenester fra andre eller utfører disse med egne ansatte.

I Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer, kapitel 20, er det foreslått en ny ordning med generell kompensasjon for merverdiavgift for kommunesektoren fra 1. januar 2004. Formålet med den nye ordningen er i enda større grad å nøytralisere konkurransevridninger ved kommuners kjøp av tjenester. Den nye loven innebærer at kommunene får kompensert merverdiavgiften på anskaffelse av alle varer og tjenester. Det er lagt opp til at kompensasjonen til kommunesektoren skal finansieres gjennom en engangsreduksjon i kommunenes frie inntekter slik at også denne ordningen er provenynøytral.

Det er antatt at den foreslåtte ordningen kan medføre nye konkurransevridninger mellom kommunale og private og ideelle virksomheter som yter tjenester som ikke er merverdiavgiftspliktige, som for eksempel helse- og undervisningstjenester. Konkurransevridning kan oppstå som følge av at kommunene vil få kompensert merverdiavgiften på sine anskaffelser, mens de private og ideelle virksomhetene verken vil få fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift på sine anskaffelser. De private og ideelle virksomhetene vil dermed kunne ha høyere kostnader knyttet til produksjonen av tjenestene enn de kommunale institusjonene. Selv om det er usikkerhet knyttet til omfanget av disse konkurransevridningene, er det for å motvirke disse foreslått at også private og ideelle virksomheter som produserer helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt ved lov å utføre, omfattes av kompensasjonsordningen. Også for de private virksomhetene som er foreslått omfattet, foreslås det at dette dekkes inn gjennom reduserte overføringer.

Det er mange felt hvor det forekommer kommunal aktivitet. Dette vil i stor utstrekning kunne variere fra kommune til kommune. Dersom kompensasjonsordningen skulle omfatte alle private og ideelle virksomheter som driver samme form for aktivitet som en kommune, ville ordningen blitt svært omfattende både når det gjelder antallet kompensasjonsberettigede og de samlede kompensasjonsbeløp. Departementet kjenner ikke til noe land hvor et slikt system er gjennomført. Det ville videre være vanskelig å finansiere en slik ordning gjennom trekk i overføringene fra stat og kommune. Det er derfor nødvendig å begrense hvilke private og ideelle virksomheter som skal omfattes av ordningen. Regjeringen foreslår å begrense ordningen når det gjelder private og ideelle virksomheter til kjerneområdet for kommunal tjenesteyting. Forslaget innebærer at private og ideelle virksomheter som driver innenfor kultur- og idrettssektoren fortsatt ikke vil ha rett til kompensasjon for merverdiavgift i forbindelse med oppføringen av en idrettshall.