Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:68 (2003-2004)
Innlevert: 21.10.2003
Sendt: 22.10.2003
Besvart: 28.10.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Mener justisministeren at det er riktig at politiet fortsetter å bruke pepperspray før det er gjort grundigere undersøkelser omkring eventuelle skader ved denne bruken?

Begrunnelse

Det er kommet fram opplysninger som kan tyde på at bruk av pepperspray ikke er så ufarlig som man tidligere har antatt, men at det derimot kan gi synsskader og utløse akutt sykdom, f.eks. astma.
Det ser ut til at det ikke finnes god nok dokumentasjon på at pepperspray er ufarlig.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Norsk politi er ikke bevæpnet, men til daglig utstyrt med køller som kan benyttes under pågripelse av personer som utgjør en fare eller trussel for polititjenestemannen selv eller publikum. I særlige tilfelle kan politisjefen gi ordre om bevæpning. Pepperspray er ment å være et supplement til polititjenestemannen i de situasjoner hvor det er nødvendig å få kontroll over en person som motsetter seg pågripelse og som utgjør en fare eller trussel.

Det er iverksatt et toårig prøveprosjekt i politiet om bruk av pepperspray. Før prosjektet ble iverksatt ble bruken av pepperspray grundig vurdert. Det ble også utarbeidet et opplæringsprogram og et HMS-datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet) med opplysninger om stoffet og dets helserisiko. En forutsetning for polititjenestemannens bruk av pepperspray er at vedkommende skal kjenne til stoffet og dets virkninger. Dette gjøres bl.a. ved at alle gjennomgår en praktisk og teoretisk opplæring. Den praktiske opplæringen innebærer bl.a. at den enkelte polititjenestemann utsettes for pepperspray av en godkjent instruktør. Opplæringen innebærer også at tjenestemennene skal kunne iverksette eventuell nødvendig førstehjelp og foreta rensing av en person som er blitt utsatt for stoffet. Produktet er i seg selv ikke helseskadelig. Den som blir utsatt for pepperspray vil umiddelbart føle et vesentlig ubehag som vil gå over etter kort tid og ikke gi varig skade. Bruken kan imidlertid føre til fysiske eller psykiske reaksjoner som kan utløse andre sykdommer dersom vedkommende er disponert for dette. En rask oppfølging med rensing og eventuell førstehjelp vil minimalisere ubehaget og risikoen for at andre sykdommer utløses.

Finsk politi har meget grundig utredet bruken av pepperspray. Utredningen omfatter også helsefaglige vurderinger. Den finske utredningen ble nøye gjennomgått av norsk politi og man fant ikke at det var behov for en egen utredning. Etter det man kjenner til har også svensk politi tatt i bruk pepperspray bl.a. på grunnlag av den finske utredningen. En rekke andre utenlandske politikorps benytter også pepperspray og har gode erfaringer med bruken.

Bruken av pepperspray har hittil vært benyttet mot et fåtall personer og erfaringene har vært gode. På bakgrunn av underlagsmaterialet og erfaringene hittil under opplæring og bruk, har man ikke funnet grunn til å stanse prøveprosjektet. Politidirektoratet følger prøveprosjektet meget nøye.