Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:69 (2003-2004)
Innlevert: 21.10.2003
Sendt: 22.10.2003
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 29.10.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hvordan er beredskapen, spesielt med hensyn på bruk av dykkere, på installasjoner/rørledninger på norsk sokkel som ligger dypere enn 180 meter, og gis det tillatelser til installasjoner/rørledninger på norsk sokkel som ligger dypere enn 180 meter, som ikke eksplisitt ekskluderer bruk av dykk til under 180 meter i sine reparasjons-, vedlikeholds- og beredskapsplaner?

Begrunnelse

I brev av 10. september 2003 fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til Nordsjødykker Alliansen opplyses det at Oljedirektoratet har kommet fram til at "det ikke er grunnlag for å si at dykk til dybder utover 180 meter kan sies å være forsvarlig. Slik situasjonen er i dag vil det derfor heller ikke gis samtykke til bemannede undervannsoperasjoner under 180 meter". Dette er en åpenbart en velkommen innstramming av praksis, men det gir grunn til bekymring om sikkerhet og beredskap for gamle og nye installasjoner på norsk sokkel. På norsk sokkel finnes det installasjoner og rørledninger dypere enn 180 meter, hvor man tidligere har vært avhengig av bruk av dykkere for reparasjoner, vedlikehold og ved ulykker.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Spørsmålet er overført fra olje- og energiministeren.

Mange av de situasjoner som kan oppstå på rørledninger og installasjoner på dybder dypere enn 180 meter kan i dag, med det utstyr som er tilgjengelig, repareres uten hjelp av dykkere. I den sammenheng kan det nevnes at det i forbindelse med petroleumsvirksomheten på norsk sokkel ikke er dykket til slike dyp siden 1989.

For situasjoner der ubemannet intervensjon ikke er mulig, vil det, ut fra nåværende kunnskap, være nødvendig å stenge ned installasjoner i påvente av nye teknologiske og operasjonelle løsninger. Alternative metoder er utskiftning av rørledninger og utstyr fremfor reparasjoner.

Planer for utbygging og drift (installasjoner) og anlegg og drift (rørledninger) blir vurdert i forhold til bruk av dykkere. Oljeselskapene går langt i retning av å legge til rette for dykkerløse løsninger. I de tilfeller det planlegges for bemannede undervannsoperasjoner under 180 meter forutsetter myndighetene at selskapene utvikler tekniske og operasjonelle løsninger som gjør slike dykkeoperasjoner forsvarlige. De samme forutsetninger ligger til grunn for et eventuelt samtykke til slike bemannede undervannsoperasjoner.

Forståelsen av hva som er forsvarlig virksomhet stiller store krav til næringen selv hva gjelder både teknologiutvikling og planlegging av virksomheter. Jeg er kjent med at industrien vurderer løsninger for hvordan man skal håndtere reparasjoner, vedlikehold og ulykker dypere enn 180 meter på en forsvarlig måte.