Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:75 (2003-2004)
Innlevert: 24.10.2003
Sendt: 27.10.2003
Besvart: 31.10.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Jeg har blitt opplyst om at alle tillatelser og avtaler i forbindelse med planene for en kraftkabel mellom Norge og Nederland, er på plass.
Hva gjør statsråden for å benytte denne muligheten til å bedre forsyningssikkerheten i Norge?

Begrunnelse

Siden begynnelsen av 90-tallet har det vært arbeidet med å realisere en kraftkabel mellom Norge og Nederland. Prosjektet har vært sterkt forsinket på grunn av omorganisering av elektrisitetssektoren i Nederland. Dette er nå på plass.
Jeg er kjent med at norske myndigheter, ved Olje- og energidepartementet, og nederlandske myndigheter for noen år siden forpliktet seg gjensidig, gjennom noteveksling, til å bidra til at planene ble gjennomført.
Erfaringene fra sist vinter, der vi i praksis ble "reddet" av mildvær og regn i midten av januar, permitteringer i industrien og generell lavkonjunktur, tilsier at vi må ha langt sterkere fokus på forsyningssikkerhet enn Regjeringen ser ut til å ha.
Store sammenbrudd i strømforsyningen i våre naboland, USA og Italia, samt stadige oppfordringer fra Kåre Willoch og sårbarhetsutvalget, tilsier også at vi må legge stor vekt på en sikker strømforsyning i årene som kommer.
Utsiktene for kommende vinter er ikke bedre enn i fjor. Dette vil særlig ramme de med dårligst økonomi, og i verste fall kan vi igjen bli møtt med rasjoneringsspøkelset og tap av enda flere arbeidsplasser. Statsråden har uttalt at han jobber målbevisst for å løse disse problemene. Foreløpig har dette kommet til uttrykk som ønsketenkning om ny gasskraftteknologi, nei til Englandskabel og 20 mill. kr til sparekampanjen sist vinter.
Det er også mitt inntrykk at Regjeringen ser ut til å bruke eierskapet i Statnett og Statkraft til å saldere statsbudsjettet og ikke som redskap for å oppnå en sikker strømforsyning her til lands.
Derfor vil jeg nå minne om at det i flere år har vært arbeidet med planer om en kraftkabel mellom Norge og Nederland. En slik kabel skulle bidra til å utnytte mulighetene til å samkjøre norsk vannkraft med nederlandsk vind- og varmekraft, der ressursene i begge land kunne være "back-up" for hverandre. Så vidt jeg vet er ikke disse planene skrinlagt, men derimot sterkt forsinket, først og fremst på grunn av omorganiseringer i den nederlandske elektrisitetssektoren. Denne omorganiseringen er nå gjennomført. På norsk side er det Statkraft som i samarbeid med Statnett har ansvar for dette prosjektet.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Den planlagte kraftkabelen mellom Norge og Nederland, den såkalte Norned-kabelen, er et prosjekt mellom Statkraft SF på norsk side og B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor (NEA) på nederlandsk side. Statkraft samarbeider med og representerer 7 andre norske kraftselskap gjennom Norsk Krafteksport i forhandlingene. Statnett deltar i prosjektet blant annet fordi selskapet skal stå som eier av kabelen på norsk side.

Statkraft inngikk 31. januar 1994 en langsiktig avtale om kraftutveksling med det nederlandske selskapet N. V. Samenwerkende Elekriciteits-produktiebedrijven (SEP). SEP eide tidligere det sentrale overføringsnettet i Nederland og hadde blant annet ansvar for all handel med utlandet. Innføringen av markedsreformene i Nederland innebar at disse ansvarsfelt ble overført til et sentralnettselskap, mens selve kraftutvekslingsavtalen fortsatt ble ivaretatt av SEP, nå kalt NEA.

Statkraft søkte Nærings- og energidepartementet om konsesjon for kraftutvekslingsavtalen 20. juli 1994. Konsesjon ble innvilget i medhold av energiloven § 4-2, i brev av 18. oktober 1994. Videre gav NVE anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til å etablere en likestrømsforbindelse mellom Norge og Nederland 21. november 1997. Departementet stadfestet NVEs avgjørelse ved vedtak av 11. desember 1998. For øvrig er departementet klageinstans for konsesjonsvedtak knyttet til innenlandske nettforsterkninger som helt eller delvis avhenger av om de kommersielle aktørene i Norned realiserer prosjektet eller ikke.

NorNed-kabelen er et prosjekt mellom to kommersielle aktører, og departementet har som følge av dette ingen direkte befatning med prosjektet utover de tidligere nevnte konsesjonene. Dersom jeg tror det kan bidra til en realisering av et fornuftig prosjekt, vil jeg selvsagt kontakte nederlandske myndigheter. En slik kontakt kan i tilfelle skje innenfor rammen av "Memorandum of Understanding" som ble inngått i 1996 mellom daværende nærings- og energiminister Jens Stoltenberg og hans nederlandske kollega.

Prosjektet er nå til notifisering i EU og til behandling hos konkurransemyndighetene i Nederland. En endelig avklaring med hensyn til investeringsbeslutning vil, ifølge Statkraft, sannsynligvis foreligge i nær fremtid. For øvrig er alle nødvendige konsesjoner og tillatelser for å få gjennomført prosjektet gitt.

Når det gjelder forholdet til forsyningssikkerheten i Norge, vil jeg henvise til den kommende stortingsmeldingen som omhandler dette temaet.