Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:79 (2003-2004)
Innlevert: 27.10.2003
Sendt: 27.10.2003
Besvart: 04.11.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Posten har i dag bestemt å legge ned et stort antall terminaler og sorteringsavdelinger i hele landet. Bare for Nord-Norge vil dette bety 880 arbeidsplasser.
Hva vil statsråden gjøre i denne situasjonen?

Begrunnelse

Ifølge NRK har Posten i dag bestemt å nedlegge et stort antall terminaler og sorteringsavdelinger i hele landet. I Troms og Finnmark er det bare Tromsø postterminal som vil bestå, mens blant annet Alta, Kirkenes, Vadsø, Lakselv og Hammerfest sorteringsavdeling legges ned. Også andre deler av landet blir hardt rammet, som eksempelvis Sogn og Fjordane.
Følgen av nedleggelsen blir for Nord-Norges del at 880 årsverk vil forsvinne. Parallelt med nedbemanningen og nedleggelsen av terminaler planlegger Posten å investere 1 mrd. kr i ny teknologi og omlegging av produksjon. Opp mot 90 pst. av posten kommer til å bli maskinsortert. Den forventede årlige innsparingen blir på 500 mill. kr fra 2007.
Her er det i første rekke distriktene som vil tape. Dette rammer et stort antall arbeidsplasser, og vil i tillegg gå ut over tilbudet som Posten gir pr. dags dato.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Innledningsvis vil jeg understreke at myndighetene i all hovedsak styrer Posten Norge AS' virksomhet gjennom å stille krav til posttjenestene. Dette reguleres gjennom lov, forskrift og konsesjon.

Det er styret for Posten Norge AS (Posten) som er ansvarlig for organiseringen av selskapets virksomhet, og for å vurdere hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre selskapets konkurranseevne og økonomi. Det er fra myndighetenes side lagt til grunn at selskapet må drive så kostnadseffektivt som mulig og at selskapets omstillinger skal bidra til å gjøre selskapet konkurransedyktig og sikre de samfunnspålagte tjenestene.

Jeg er opptatt av at kravene til service og kvalitet skal oppfylles uavhengig av de omorganiseringer som gjennomføres i selskapet, og jeg ser det som en forutsetning at den nye terminalstrukturen bidrar til å sikre god kvalitet på posttjenestene også i distriktene. Posten har opplyst om at fremsendingskvaliteten for brevpost samlet for hele landet vil forbedres som følge av omleggingen. Dette ser jeg som svært positivt. Jeg vil for øvrig minne om at staten årlig kjøper posttjenester av Posten for ca. 300 mill. kr, hovedsaklig for å sikre et likeverdig posttilbud i hele landet.

Jeg er imidlertid bekymret for utviklingen i Finnmark, og forventer at Posten i tråd med konsesjonens krav om likeverdige posttilbud i hele landet, legger vekt på å sikre at fremsendingstiden i Finnmark blir best mulig. Post- og teletilsynet, som fører tilsyn med at kravene i konsesjonen etterkommes, har bedt Posten om å gi ytterligere opplysninger. Når disse opplysningene foreligger, vil Post- og teletilsynet vurdere hvordan saken skal følges opp videre.

Når det gjelder effektene av omleggingene for de ansatte, har Posten opplyst at de håper å finne løsninger for mange av de som blir overtallige, men at oppsigelser ikke kan utelukkes. Det er ventet at omleggingen totalt vil gi en bemanningsreduksjon på 880 årsverk. Posten har forsikret meg om at det har vært et nært og godt samarbeid mellom Posten og de ansattes representanter. Jeg forventer at det videre arbeidet med omlegging av terminalstrukturen også skjer i samarbeid med og med stor åpenhet overfor de ansatte.