Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:84 (2003-2004)
Innlevert: 28.10.2003
Sendt: 28.10.2003
Besvart: 03.11.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hva gjør Regjeringen for å fjerne uklarheter slik at misjonsorganisasjoner og eventuelt andre som driver religiøst og humanitært arbeid i utlandet, fortsatt skal slippe å betale arbeidsgiveravgift?

Begrunnelse

Norske misjonsorganisasjoner har ikke betalt arbeidsgiveravgift for misjonærer som arbeider i utlandet. Kemnerkontorene har, i mange år, heller ikke krevd inn slik avgift, og ved flere bokettersyn hos misjonsorganisasjonene har ikke dette vært påtalt fra kemnerkontorene.
En egen forskrift for fastsettelse av lavere trygdeavgift for misjonærer, den såkalte "misjonærforskriften", har hatt som forutsetning at misjonsorganisasjonene ikke betalte eller pliktet å betale slik avgift. Forskriften har vært vedtatt årlig. Misjonsorganisasjonene har derfor vært i god tro i sin praksis.
Da den såkalte "ettårsregelen", som bl.a. omfatter skatteplikt for nordmenn i utlandet ble behandlet våren 2002, ble også saken om arbeidsgiveravgift omtalt. I innstillingen fra finanskomiteen (Innst. O. nr. 46 (2001-2002)) heter det:

"[...] Komiteen viser til at de uklare forskriftsbestemmelsene kan ha bidratt til å skape usikkerhet knyttet til omfanget av plikten til å betale arbeidsavgift o.l. og at praktiseringen av reglene dermed kan ha blitt uensartet. Komiteen forutsetter at de aktuelle uklarhetene fjernes, og at avgiftspliktige og skattytere ikke blir lidende urimelig under at myndighetene har laget uklare regler."

Det er derfor grunn til å tro at Stortinget ikke ønsker noen endring i avgiftsberegningen i forhold til det som har vært praksis i årevis.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Etter folketrygdloven § 23-2 første ledd skal en arbeidsgiver i Norge betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid som han plikter å innberette. Dette gjelder også om arbeidet er utført i utlandet av medarbeidere bosatt der. Plikten til å svare arbeidsgiveravgift av ytelser til personer som er bosatt i utlandet følger plikten til å foreta lønnsinnberetning, slik denne følger av ligningsloven med tilhørende forskrift av 19. november 1990 nr. 932. Oppgaveplikten omfatter all utbetaling av arbeidsgodtgjørelse og er ikke betinget av at den som yter betalingen selv er skattepliktig eller av at det godtgjøres at betalingen vil være skattepliktig på mottakerens hånd. Forskriften gjør ikke unntak for norske misjonærer i utlandet.

Av den nevnte forskriften følger det at lønn og annen godtgjørelse for arbeid er unntatt fra innberetning bare dersom utbetalingene skal belastes regnskapet for en norsk bedrifts faste driftssted i land Norge har skatteavtale med. De fleste misjonærer oppholder seg antakelig i land vi ikke har skatteavtale med. Dessuten er misjonsarbeid ikke næringsvirksomhet, hvilket er et vilkår for at man kan etablere fast driftssted. Dermed vil ikke lønn til misjonærer i utlandet være unntatt fra innberetningsplikten for arbeidsgiveren etter reglene i ligningsloven.

Bortsett fra regelen i folketrygdloven § 23-2 syvende ledd som innebærer at veldedige og allmennyttige institusjoner, derunder misjonsselskaper, er fritatt for arbeidsgiveravgift dersom de samlede lønnsutgiftene for organisasjonen er under 300 000 kr, og lønnsutbetalingen for den enkelte arbeidstaker ikke overstiger 30 000 kr, finnes det etter gjeldende rett ingen unntak fra plikten til å svare arbeidsgiveravgift for misjonsselskaper.

Praksisen som misjonsselskapene har holdt seg til ved ikke å betale arbeidsgiveravgift, har ikke vært bevisst godkjent fra ligningsmyndighetenes side. Innbetaling av arbeidsgiveravgift bygger på selvdeklarering, hvor ligningsmyndighetene forholder seg til de opplysningene som arbeidsgiveren gir myndighetene. Det er dermed først ved bokettersyn at myndighetene kan oppdage slik manglende betaling av arbeidsgiveravgift. Men det er heller ingen automatikk i at manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift blir avdekket ved et bokettersyn, da det er vanlig at en kun foretar bokettersyn på ett område, for eksempel for merverdiavgift, og ikke et totalt bokettersyn av skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Den avdekkede svikten i innberetning og innbetaling av arbeidsgiveravgift fra misjonsselskapenes side for misjonærer utstasjonert i utlandet, har ført til at Stavanger tingrett den 2. april 2003 avsa dom i sak mellom Det Norske Misjonsselskap (NMS) og staten ved Rogaland fylkesskattekontor vedrørende arbeidsgiveravgift for årene 1999 og 2000. I dommen har retten gitt staten medhold i at misjonsselskapet er arbeidsgiveravgiftspliktig for utsendte misjonærer. Det Norske Misjonsselskap har anket dommen inn for Gulating lagmannsrett.

Når det gjelder den konkrete saken som skal opp for Gulating lagmannsrett, vil jeg ikke gripe inn i den pågående rettstvisten. Som sagt har tingretten gitt staten medhold i at NMS har plikt til å svare arbeidsgiveravgift.

Når det gjelder den såkalte "misjonærforskriften" og finanskomiteens uttalte forutsetning om en klargjøring av regelverket, har Sosialdepartementet endret denne forskriften fra og med 2003, bl.a. etter ønske fra Finansdepartementet. Gjennom den endringen som nå er gjennomført i forskriften, hvor det sies uttrykkelig at forskriften ikke regulerer plikten til å svare arbeidsgiveravgift, er jeg av den oppfatning at eventuelle uklarheter på området nå er fjernet. Dersom en ønsker at misjonsselskapene for fremtiden ikke skal svare arbeidsgiveravgift for misjonærer utstasjonert i utlandet, er det nødvendig med en lovendring.

Jeg vil vurdere nærmere om det foreligger særlige forhold knyttet til misjonsorganisasjonenes utsending av personell i utlandet, som kan tilsi at arbeidsgiveravgiftsplikten bør begrenses når det gjelder lønn til personer som utfører religiøst eller humanitært arbeid. En slik vurdering vil imidlertid ikke ta sikte på å foreslå eventuelle lovendringer med tilbakevirkende kraft. Et eventuelt forslag om endring av reglene vil i så fall bli sendt på høring.