Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:87 (2003-2004)
Innlevert: 28.10.2003
Sendt: 28.10.2003
Besvart: 05.11.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kommunalministeren er vel kjent med situasjonen for de 14 kommunene som fikk høyere arbeidsgiveravgift i 2000. I en eventuell endring i arbeidsgiveravgiften fra 2004 for kommunesektoren, er imidlertid disse 14 kommunene utelatt fra kompensasjonsordningen.
Kan kommunalministeren gi en situasjonsbeskrivelse for disse 14 kommunene og begrunne hvorfor disse kommunene ikke blir 100 prosent kompensert?

Begrunnelse

Det råder noe usikkerhet vedrørende hvorvidt disse 14 kommunene er blitt 100 prosent kompensert etter høyere arbeidsgiveravgift, noe som var en forutsetning. Arbeidsgruppen for arbeidsgiveravgiftskommunene anslår en underdekning på nærmere 440 mill. kr. Denne gruppen gir også uttrykk for en tilfeldig utplukking og mener de burde bli "nullstilt", og komme inn under samme kompensasjonsordning som de øvrige kommunene.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Representantens spørsmål kan tolkes i retning av at han kun ønsker svar på hvorvidt kommunene har fått kompensasjon. Jeg legger imidlertid til grunn at han også ønsker svar på i hvilken grad næringslivet har fått kompensasjon.

Bakgrunnen for at de 14 kommunene fikk høyere arbeidsgiveravgift i 2000 var at kommunene av den daværende regjering ble vurdert til ikke lenger å tilfredsstille de kravene som var satt for fortsatt å ligge innenfor det geografiske virkeområde for ordningen.

Ved justeringen av det geografiske virkeområdet for ordningen fra 1. januar 2000 var det slik at EØS-reglene for regional- og transportstøtte, ESAs tidligere vedtak, nødvendigheten av å foreta distriktspolitiske prioriteringer mv., innebar at ikke alle kommuner kunne få samme vilkår som nabokommunen(e).

Kommunesektoren

Når det gjelder kompensasjon i statsbudsjettet for 2004, er denne knyttet til ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift som trer i kraft fra og med 1. januar 2004. De nevnte 14 kommunene omfattes ikke av kompensasjonsordningen da de allerede har den høyeste satsen på 14,1 pst. Når det gjelder endringer som er skjedd i 2000, fikk kommunene tilnærmet full kompensasjon i 2000 og 2001, mens graden av kompensasjon ble redusert for 2002 og 2003. Fra og med 2004 er det ikke foreslått å gi slik kompensasjon til disse kommunene.

Når det gjelder rammeoverføring til kommunesektoren, har Regjeringen nylig nedsatt et eget utvalg som skal gjennomgå og evaluere inntektssystemet for kommunal sektor. Utvalget ledes av professor i samfunnsøkonomi, Lars-Erik Borge. Utvalget skal legge frem sin innstilling innen juni 2005. Målet med dette arbeidet er å vurdere om dagens system ivaretar kravet om rettferdig fordeling og om inntektssystemet er et effektivt virkemiddel for å gjennomføre Regjeringens politikk overfor kommunal sektor. Utvalget er bedt om å foreta en bred faglig gjennomgang av fordelingsmekanismene i finansieringssystemet med sikte på å komme frem til et mest mulig enkelt og rettferdig system.

Næringslivet

De 14 kommunene fikk i 2000 bevilget 50 mill. kr, i 2001 fikk de 154 mill. kr, i 2002 20 mill. kr som kompensasjon for de merutgiftene næringslivet fikk i de aktuelle kommunene. For 2003 ble 20 mill. kr bevilget som desentralisert ramme til berørte fylkeskommuner. De bevilgede midlene har i stor grad blitt benyttet til infrastrukturtiltak og kompetanseutvikling. I statsbudsjettet for 2004 er det ikke foreslått denne type midler til de 14 kommunene.

En liten del av de bevilgede midlene er benyttet til en overvåking av uviklingen i kommunene. Det er NIBR som utfører dette arbeidet, og den siste rapporten fanger opp utviklingen frem til utgangen av 2002. Hovedinntrykket fra overvåkingen er at det er vanskelig å peke på klare forskjeller i utviklingen i de 14 kommunene sett i forhold til andre kommuner som det er naturlig å sammenlikne med.

Til slutt vil jeg ta med at den nåværende strukturfondperioden i EU varer frem til utgangen av 2006. Fra og med 1. januar 2007 skal et nytt regionalt støtteregime være på plass, noe som kan føre til endringer i forhold til dagens bruk av virkemidler.