Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:88 (2003-2004)
Innlevert: 28.10.2003
Sendt: 28.10.2003
Besvart: 04.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): I sosialkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2003 stilte et flertall seg positive til at Selli opptreningssenter gis permanent status som spesialinstitusjon.
Hva er status for fremdrift og godkjennelse for Selli opptreningssenter?

Begrunnelse

I skriftlig spørsmål nr. 241 (2002-2003) fra stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo, svarte helseminister Dagfinn Høybråten følgende:

"Jeg er klar over den flertallsinnstilling fra sosialkomiteen som representanten Ballo refererer til. Helsedepartementet vil derfor innen kort tid ta kontakt med Helse Midt-Norge RHF i sakens anledning. Gjennom en slik kontakt vil spørsmålet vedrørende Selli bli tatt opp."

Fortsatt er ikke denne situasjonen avklart.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det er ved behandling av St.prp. nr. 1 (2002-2003) vedtatt overføring av finansieringsansvar og bestilleransvar til de regionale helseforetakene når det gjelder opptreningsinstitusjoner og helsesportsentre m.m. Det er forutsatt at de regionale helseforetakene skal utarbeide avtaler med opptreningsinstitusjonene og helsesportsentrene m.m. i løpet av 2003, slik at avtalene kan tre i kraft 1. januar 2004.

I brev til Helse Midt-Norge RHF har Helsedepartementet vist til merknaden fra sosialkomiteen og gitt uttrykk for at den enkelte institusjon bør kunne videreføre sin tjenesteprofil, dersom institusjonen yter tjenester som det regionale helseforetaket mener det er behov for i regionen. Helsedepartementet har bedt Helse Midt-Norge RHF vurdere lungerehabiliteringstilbudet ved Selli opptreningssenter, og i drøftelse med institusjonen i forbindelse med avtaleinngåelse også vurdere behov for dette tilbudet og videreutvikling av lungerehabiliteringstilbudet ved Selli opptreningssenter.

I henhold til lov om spesialisthelsetjenester m.m., må sykehus godkjennes før det kan yte helsetjenester. Departementet kan gi forskrift om at det kreves godkjenning av departementet for andre typer helseinstitusjoner og helsetjenester enn sykehus, og vesentlige endringer i helseinstitusjoner eller tjenestetilbud som har godkjenning. Det er fastsatt forskrift om opptreningsinstitusjoner. Selli opptreningssenter er godkjent etter denne forskriften. Det er ikke fastsatt forskrift for den type spesialinstitusjoner som er nevnt i Stortingets merknad.

Dersom Selli opptreningssenter utvikler sine tjenester innenfor lungerehabilitering, slik at Selli opptreningssenter kan sies å være en spesialinstitusjon på dette feltet, er det ikke krav om særskilt godkjenning. Det er ikke i forskrift stilt krav til spesialinstitusjoner i lungerehabilitering. Gjennom avtale med Helse Midt-Norge RHF kan det stilles krav om hvilke tjenester Selli opptreningssenter skal yte, f.eks. innenfor området lungerehabilitering.

Etter Stortingets merknad i forbindelse med behandling av Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003 og enkelte endringer i statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. (Innst. S. nr. 260 (2002-2003)), ble Røros Rehabiliteringssenter godkjent som opptreningsinstitusjon. Røros Rehabiliteringssenter gir også tilbud innen lungerehabilitering. I forbindelse med utarbeiding av avtaler med opptreningsinstitusjonene er rehabiliteringstilbud til lungepasienter under vurdering, og Helse Midt-Norge RHF vil se tilbudet ved Selli opptreningssenter og Røros Rehabiliteringssenter i sammenheng.