Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:89 (2003-2004)
Innlevert: 29.10.2003
Sendt: 29.10.2003
Besvart: 04.11.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Notodden Ressurssenter har utarbeidet prosjektet "Ansettelse med utdanningsgaranti" som har til hensikt å rekruttere ufaglærte og gi utdanning til disse faglærte hjelpepleiere i kombinasjon med arbeid.
Vil statsråden gå i dialog med Notodden Ressurssenter om dette prosjektet, og eventuelt vurdere å støtte dette prosjektet som et prøveprosjekt for å bedre rekrutteringen til hjelpepleieyrket?

Begrunnelse

Notodden Ressurssenter er en egen avdeling ved Notodden videregående skole som har spesialisert seg på gjennomføring av kurs- og undervisningsoppdrag rettet mot voksne. Hovedformålet med det nevnte prosjektet er å bidra til å løse rekrutterings- og bemanningsproblemene i helsevesenet og i pleie- og omsorgssektoren i kommunene, spesielt med henblikk på hjelpepleiere. Man ønsker å prøve ut en modell som gjør det mulig å rekruttere ufaglært arbeidskraft som innen en gitt tidsramme oppnår faglært status uten å ha behov for full permisjon fra arbeid. Dette gjøres ved å kombinere opparbeidelse av erfaring i praktisk arbeid med nettstøttet undervisning og undervisning på samlinger. Målgruppene det kan rekrutteres fra er registrerte og uregistrerte arbeidsledige, aleneforeldre, en liten del attføringsklienter og sannsynligvis noen få uføretrygdede som ønsker å komme tilbake i arbeid. Ved å legge opp til en femårs syklus med læring gjennom arbeid, støttet av undervisning på samlinger og nettbasert undervisning, vil en unngå at den teoretiske delen synes uoverkommelig.
Tanken bak prosjektet er å prøve ut en modell som kan brukes i andre fylker/regioner. Forprosjektet er kostnadsberegnet til 213 540 kr, og burde være et interessant prosjekt for departementet å bidra til realisering av for på den måten å vinne erfaring med ett av flere mulige tiltak for å bedre rekrutteringen til hjelpepleieryrket.
Notodden Ressurssenter har et sterkt ønske om å komme i dialog med aktuelle sentrale myndigheter både for å gjøre prosjektet kjent og for å få samarbeidspartnere i gjennomføringa og utviklinga av prosjektet.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Notodden Ressurssenters prosjekt er interessant og har en målsetting som er av stor betydning for utviklingen av pleie- og omsorgstjenestene i årene fremover. Med hensyn til muligheter for statlig bidrag til finansieringen finnes allerede en aktuell ordning. På oppdrag fra Sosialdepartementet og Helsedepartementet har Sosial- og helsedirektoratet i år gitt fylkesmennene belastningsfullmakt på til sammen 43,8 mill. kr for å styrke tilgangen på hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Midlene skal nyttes til kvalifisering av ufaglærte som arbeider i sektoren og kan også brukes til andre tiltak som har til hensikt å styrke rekrutteringen til hjelpepleier- og omsorgsarbeideryrket.

Prosjektet "Ansettelse med utdanningsgaranti" fra Notodden Ressurssenter faller godt innenfor rammen av tiltak som fylkesmannen kan gi støtte til. Det vil være en forutsetning at prosjektet gjennomføres i samarbeid med de kommunene som skal sysselsette deltakerne. Notodden Ressurssenter kan derfor henvende seg til fylkesmannen i Telemark for nærmere informasjon om mulighetene for økonomisk støtte.

Til orientering nevner jeg at det i budsjettforslaget for 2004 er foreslått en økning på 20 mill. kr til tiltakene for å heve kompetansen i pleie- og omsorgssektoren.

Når det gjelder bruk av modellen i andre fylker/regioner, kan jeg opplyse at Sosial- og helsedirektoratet finansierer et prosjekt i regi av Kommunal Kompetanse i Oppland, som skal utarbeide et program for kvalifisering av personer uten formell fagutdanning i omsorgssektoren. Resultatet av dette prosjektet skal i løpet av 2004 være et utkast til en nasjonal modell som kan brukes i hele landet. Jeg ser ikke at det er behov for å sette i gang et nytt prosjekt med tilsvarende målsetting. Jeg antar likevel at Kommunal Kompetanse i Oppland vil kunne være en interessant samarbeidspartner for Notodden Ressurssenter i forbindelse med prosjektet, og at begge parter vil ha nytte av gjensidig erfaringsutveksling.