Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:93 (2003-2004)
Innlevert: 31.10.2003
Sendt: 03.11.2003
Besvart: 05.11.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I lys av den stramme kraftbalansen og utsiktene til høye kraftpriser fremover blir det utarbeidet mange prosjekter for ny kraftproduksjon. Regjeringen snakker ofte om ny teknologi og fornybar kraftproduksjon. Likefullt har en del oppfinnere en stor utfordring med å få sine prosjekter skikkelig vurdert. Selv fra statlige organ som Enova føler man seg tilsidesatt når man kommer med nye teknologiprosjekt.
Vil statsråden gjøre noe for bedre å ivareta oppfinnere, slik at de i alle fall kan få sine prosjekt vurdert?

Begrunnelse

Det fremmes stadig forslag til kraftverk basert på geotermisk energi, solenergi, bølgekraft etc. Felles for mange av oppfinnerne innen dette området er at de mangler store aktører til å støtte dem i arbeidet, og ofte mangler de det nødvendige kontaktnettverket. Dermed opplever de gang på gang at henvendelser til store norske selskap møtes med en mur av taushet, eller i beste fall et høflig avslag.
Det følgende er utsnitt fra en henvendelse jeg fikk:
"De henviste meg til andre steder, men også der var det ingen hjelp å få. Til slutt ringte jeg Enova pr. telefon, fortalte om mitt prosjekt, og bad om økonomisk støtte for kostnads- og lønnsomhetsberegninger til GeoTermisk Kraftverk. Jeg sendte søknad via e-post, som avtalt, 1. april 2003. Foreløpig er ikke kommet noe svar fra Enova.
I mai måned kontaktet jeg et selskap fra NN, som driver med brønnboring, om hjelp til kostnadsberegninger. Etter de mange samtaler, e-poster og tegninger som jeg sendte til markedsdirektøren, fikk jeg svar at de ikke var villige til å utføre en slik beregning, men skulle henvise meg til noen andre. Det ble bare med ordene, de svarte aldri mer. Jeg kan nevne flere andre henvendelser pr. telefon eller via e-post, der folk ikke svarer i det hele tatt."
En idé kunne være å arrangere et "first tuesday" liknende konsept innen energiforskning. Med de naturressursene som er tilgjengelig i Norge, bør vi i høyeste grad forsøke å dra nytte våre fordeler og utvikle en energibransje som tar vare både på store konsern og "små garasjeselskap".

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Olje- og energidepartementet er generelt interessert i at nye effektive og miljøvennlige energiteknologier utvikles og demonstreres. Departementet gir derfor støtte til utvikling av slike teknologier gjennom midler som kanaliseres til Norges forskningsråd sitt EMBa-program (Energi, miljø, bygg og anlegg).

Når Olje- og energidepartementet fra tid til annen får henvendelser fra oppfinnere som ønsker sitt konsept vurdert, er det således naturlig for oss å vise til Norges forskningsråd. Forskningsrådet er departementets tekniske faginstans, og kan gi råd til hvordan man kan gå frem for å søke økonomisk støtte til et prosjekt og hvordan man kan dra andre interessenter inn i prosjektet.

Alternativt kan det være naturlig å ta kontakt med Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO). SVO har som hovedmål å stimulere og medvirke til industriell nyskaping i Norge. SVOs målgruppe er frittstående oppfinnere og småbedrifter. Virkemidlene for å nå hovedmålet er å yte veiledning i alle faser fra idé til kommersialisering av produktet og gi støtte til oppfinnelser med antatt størst potensial for kommersialisering. SVO tilbyr en uavhengig vurdering av ideer og prosjekter. Det gis råd og assistanse både til forretningsmessige vurderinger og til teknisk utvikling.

Virksomheten til SVO vil fra 2004 bli integrert i et nytt innovasjons- og internasjonaliseringsselskap som Regjeringen nå er i ferd med å opprette i regi av Nærings- og handelsdepartementet. Det nye selskapet vil få overført virkemidlene som frem til 31. desember 2003 forvaltes av SND, SVO, Norges Eksportråd og Norges Turistråd. Jeg har stor tiltro til at det nye selskapet vil ivareta oppfinnernes interesser på en god måte.

Når det gjelder Enova, gir de støtte til introduksjon av fornybare energiteknologier som er kommet nærmere et markedsgjennombrudd. Enova gir støtte til prosjekter som man ser kan gi umiddelbare resultater i form av energiutbytte og økt utbredelse av fornybar energiproduksjon. Samtidig prioriteres det strengt blant annet etter energiutbytte pr. støttekrone. Enova vil derfor ikke ha noen naturlig rolle å spille når det gjelder vurderinger av og støtte til prosjekter på idéstadiet.