Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:100 (2003-2004)
Innlevert: 05.11.2003
Sendt: 05.11.2003
Besvart: 11.11.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvordan vil statsråden sikre at myntverksamlingen ved Sølvverket på Kongsberg holdes samlet og forblir på Bergverksmuseet?

Begrunnelse

Hovedutvalget for kultur i Buskerud har kommet med følgende uttalelse: Buskerud fylkeskommune, som regional kulturvernmyndighet og med fremtidig kulturvernfaglig ansvar for det fredede kulturminnet Kongsberg sølvverk, og som en aktiv regional utviklingspartner, ser det som et hovedanliggende for fylkeskommunen at kulturminner, gjenstander og bygninger ved Den Kongelige Mynt blir tilstrekkelig sikret for fremtiden. Norsk Bergverksmuseum forvalter i dag store deler av Kongsberg Sølvverk for staten. Buskerud fylkeskommune ser det som helt sentralt for formidlingen av Sølvverkets historie at myntverksamlingen, som naturlig kan knyttes til Sølvverkets virksomhet, holdes samlet og forblir på Bergverksmuseet. Det forutsettes at Norges Bank viderefører sin finansiering av driften av myntverksmuseet og myntverksutstillingen. Videre er det en forutsetning at en videreføring av samlingen fra myntverket sikres ved at det avtales vederlagsfri, kontinuerlig avlevering fra nye eiere til Norsk Bergverksmuseum av eksemplarer av alle Myntverkets mynter og medaljer i tillegg til vanlig avlevering av litteratur, arkivalie, verktøy, redskaper og maskiner i den grad museet ber om dette.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Spørsmålet om salg av Den Kongelige Mynt AS ble forelagt Finansdepartementet ved Norges Bank brev av 8. april 2002, jf. § 2 annet ledd i lov 24. mai 1985 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven). Banken viste i denne forbindelse til at Den Kongelige Mynt AS på vegne av Norges Bank ivaretar Norges Banks samlinger av mynt, medaljer og museale gjenstander. Det ble opplyst at banken ved et eventuelt salg ville finne løsninger som sikrer at disse verdier fortsatt ivaretas på en god måte.

I brev av 12. juni 2002 meddelte departementet at en ikke hadde innvendinger mot Norges Banks planer om å selge inntil 100 pst. av aksjene i Den Kongelige Mynt AS.

Jeg kan opplyse at Norges Bank i brev av 4. juli og 10. september 2003 har invitert interesserte museer, herunder Norsk Bergverksmuseum, berørte departementer, ABM-utvikling, Norges Museumsforbund, Kongsberg kommune og Den Kongelige Mynt, til å fremme forslag til hvordan bankens samlinger knyttet til Norges seddel- og mynthistorie bør håndteres i fremtiden (kopi av brevene følger vedlagt). Frist for innspill var 1. november 2003. Finansdepartementet har mottatt kopi av brev av 9. oktober 2003 fra Buskerud fylkeskommune til Norges Bank vedrørende disse spørsmålene. Det pågår altså en prosess hvor alle parter, også de lokale, vil bli hørt.

2 vedlegg til svar:Vedlegg 1.

Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet vedrørende framtidig forvaltning av Norges Banks samlinger ved Den Kongelige Mynt og hovedkontoret/Invitasjon til innspill.

Brevet er datert 4. juli 2003.

Finansdepartementets saksnummer: 02/1511-20.Vedlegg 2.

Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet vedrørende Norges Banks samlinger/Utsatt frist for innspill.

Brevet er datert 10. september 2003.

Finansdepartementets saksnummer: 02/1511-25.