Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:84 (1997-98)
Innlevert: 16.02.1998
Sendt: 16.02.1998
Besvart: 23.02.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): "Norneulykken avdekket store svakheter ved sikkerheten. SFT har nå stanset produksjonen på Norne, på grunn av utilstrekkelig oljevernutstyr. SV mener begge disse sakene viser at utvinningstempoet er alt for høyt. Statoil skulle selvsagt ikke fått starte produksjon av olje, før de hadde det nødvendige utstyr, men de fikk altså holde på i over tre måneder. Hva vil Statsråden gjøre for at sikkerheten blir maksimal, såvel på transport-, som på produksjonsida, evt. vil tempoet bli satt ned?"

Begrunnelse

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I etterkant av helikopterulykken på Norne har det blitt utført omfattende granskinger.

Statoil som operatør hevder at:

"Alt tyder på at det var en mekanisk feil på det havarerte helikopteret, men endelig rapport fra havarikommisjonen foreligger ikke. Helikopteret hadde fått utført alle påkrevde inspeksjoner og vedlikeholdsrutiner. Ingen ting tilsier at det har vært svakheter ved sikkerheten. Da rutinene for inspeksjon og vedlikehold går på tidsintervaller, vil ikke et høyt aktivitetsnivå få noen innvirkning på sikkerheten."

Videre sier Statoil at:

"Helikopterulykken har satt ekstra fokus på sikkerheten ved helikopterflyging. Oljebransjen har sammen med fagforeningene tatt inititativ til diverse utredninger og forbedringer. Statoil har en egen prosjektorganisasjon som ser på tiltak for å bedre sikkerheten ytterligere ved helikoptertransport. Denne gruppen består av fagfolk, fagforeningrepresentanter og har et nært samarbeid med helikopteroperatørene."

I tillegg til dette kan jeg informere om at Oljedirektoratet har tatt initiativ til å opprette en partssammensatt prosjektgruppe under ledelse av Oljeindustriens Landsforening, for å vurdere selskapenes organisering av petroleumsvirksomheten, med sikte på hvordan bruk av helikoptertransport kan reduseres.

Produksjon av olje fra Norne ble tillatt igangsatt i november 1997 med skjerpede beredskapskrav pga. Norneoljens spesielle egenskaper. Foreløpig test av oljeprøver fra prøveboringen ga ikke resultater som tilsa at den skjerpede oljevernberedskapen ikke ville fungere. Den endelige testen av oljen kunne ikke bli utført før tilstrekkelige mengder olje var tilgjengelig fra en ferdigstilt produksjonsbrønn. Da disse testenen var utført i januar i år, viste det seg at oljeoppsamlerne ikke tilfredsstilte de spesifiserte kravene, og Statoil stanset produksjonen.

Optimal ivaretakelse av sikkerhet og miljø er en stor utfordring med det aktivitetsnivået vi nå har på sokkelen. Denne utviklingen er myndighetene oppmerksomme på, og vi følger dette nøye opp i tilsynsarbeidet rettet mot petroleumsvirksomheten.

Det er imidlertid vanskelig å se en sammenheng mellom et høyt aktivitetsnivå og de to påpekte hendelsene. Det kan ikke godtgjøres at aktivitetsnivået påvirker noen av de vesentlige faktorer som har hatt innvirkning på hendelsesforløpet i noen av disse sakene.

Det er riktig at aktivitetsnivået i olje- og gassvirksomheten i dag er høyt. Ut i fra de investeringstall vi nå ser vurderer Regjeringen hvordan investeringsnivået allerede for inneværende år kan dempes gjennom utsettelse av enkeltprosjekter.