Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:105 (2003-2004)
Innlevert: 07.11.2003
Sendt: 07.11.2003
Besvart: 13.11.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Det statseide entreprenørselskapet Mesta har valgt tilskåret stein fra Kina framfor lokal naturstein i mur langs ny riksvei i Leksvik sentrum. Mesta begrunner dette med en prisfordel, mens Statens vegvesen avviser at hensyn til lokalt næringsliv eller miljøulempen ved verden-rundt-transport av stein, skal vektlegges.
Vil statsråden sørge for at dette skrekkens eksempel på at hensynet til pris blir overordnet hensynet til miljø og lokal sysselsetting ikke får gjenta seg i prosjekter der staten er byggherre?

Begrunnelse

Saken er omtalt i Adresseavisen 28., 30. oktober og 5. november. Reportasjene har vakt stor oppmerksomhet. Det er en utbredt oppfatning at en slik statlig aktivitet bør bidra til å sikre lokale arbeidsplasser. I dette tilfelle førte statlig prisfokus til at ansatte hos den lokale steinleverandøren ble permittert med økte utgifter for folketrygden som resultat. Folk reagerer også fordi steintransport fra Kina til ei bygd med betydelig og avansert steinindustri, er fullstendig meningsløst ut fra den miljøbelastning slik transport medfører. Reaksjonene skyldes også at det de senere år er bygget lange og meget vakre murer av lokal naturstein mange steder langs våre veier. Dette er en byggemåte som bl.a. Vegvesenet har oppmuntret til. Det synes merkelig dersom Statens vegvesen ikke vil fortsette å medvirke til at norske veikanter blir sikret og forskjønnet med lokal naturstein, og at denne byggeferdighet kan bli utviklet videre.
Det er mange som mener at omorganiseringen av Vegvesenet med utskilling av entreprenørvirksomheten er i ferd med å gjøre det gamle Vegvesenet til redskap for å undergrave både små og større lokale bedrifter.
Det burde være en oppgave for statsråden å sørge for at Statens vegvesen gjennom planlegging og organisering av prosjektene legger stor vekt på å benytte de mange mindre entreprenører og leverandører som finnes utover hele landet, og som også andre virksomheter er avhengige av.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Byggeprosjektet i Leksvik sentrum er en av flere overgangskontrakter som Mesta AS overtok etter at produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble omorganisert til et statlig eid aksjeselskap ved årsskiftet 2002/2003. Byggearbeidene er basert på detaljerte byggeplaner.

I byggeplanen er det satt krav om ubehandlet, men tilpasset naturstein fra steinbrudd for støttemur mot veiskjæringer (terrengmur). For steinkjeden som skiller mellom fortau og tilstøtende tomtearealer der det ikke er vesentlig høydeforskjell på terrenget, kan entreprenøren ifølge byggeplanen bruke naturstein av samme type som i terrengmuren, forutsatt at den har egnet form. Egnet stein fra steinbrudd har ifølge entreprenøren ikke vært mulig å skaffe, og entreprenøren har derfor valgt å benytte importert tilhugget naturstein.

Statens vegvesen kan ikke se at entreprenøren har fraveket kontrakten når det gjelder valg av steintype. Det er ikke satt krav om at stein til prosjektet skal leveres fra lokal leverandør. Dette vil heller ikke være mulig i henhold til reglene for offentlige anskaffelser. Vegvesenet ønsker ikke å legge sterke begrensninger på entreprenørens valg av underleverandører.

Når det gjelder bearbeidet stein, blir det i bransjen i stadig større grad blir brukt importert stein.

Generelt har Vegvesenet retningslinjer som sier at en i slike murer som bygges i dette prosjektet, skal bruke stein fra samme området som muren blir bygd, eller fra område med liknende stein. I dette tilfelle har imidlertid kravene til rett kant og riktig helning mot fortauet gjort at entreprenøren ikke har funnet egnet lokal sprengstein, men måttet bruke bearbeidet stein.