Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:112 (2003-2004)
Innlevert: 10.11.2003
Sendt: 10.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I Innst. S. nr. 245 (2002-2003) vedtok Stortinget m.a. strakstiltak for å forhindra barnebortføring og for å gjera det lettare å bringa barn tilbake til rett omsorgsperson.
Korleis har statsråden fylgt opp punkt 2 og 3 i vedtaket?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I anmodningsvedtak nr. 481 bad Stortinget Regjeringen om å følge opp fem ulike tiltak vedrørende internasjonal barnebortføring.

I vedtakets punkt 2, bes Regjeringen om å utvide retthjelpstilbudet i barnebortføringssaker. Jeg viser til at det allerede i dag føres en liberal praksis mht. å innvilge fri rettshjelp, herunder gjøre unntak fra inntekts- og formuesgrensene, til personer som er bosatt i Norge og som har fått sitt barn ulovlig bortført fra Norge. Jeg nevner videre at Justisdepartementet arbeider med en revisjon av lov om fri rettshjelp. I forbindelse med revisjonen vil det bli foreslått at den nevnte liberale praksis synliggjøres ved at barnebortføringssaker tas med i loven som et prioritert saksfelt.

I vedtaket punkt 3, anmodes Regjeringen om å opprette en arbeidsgruppe for barnebortføringssaker. Jeg kan opplyse om at anmodningen er fulgt opp ved at det er etablert en arbeidsgruppe som består av representanter fra Utenriksdepartementet, Kripos, Riksadvokatembetet, Barne- og familiedepartementet, Sosialdepartementet og Justisdepartementet. Arbeidsgruppen har hittil hatt to møter og ser for seg et løpende arbeid både med generelle problemstillinger og med enkeltsaker. Det arbeides med å følge opp alle punktene i Stortingets anmodningsvedtak, men også med forslag til øvrige tiltak. Gruppen sikrer også koordinering av innsatsen der det er nødvendig for å bidra til en rask og effektiv oppfølging av problematiske bortføringssaker.