Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:114 (2003-2004)
Innlevert: 10.11.2003
Sendt: 10.11.2003
Besvart: 18.11.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Kan statsråden gi en forsikring om at sikkerheten og beredskapen ved Oslo Lufthavn Gardermoen ikke blir svekket fremover som følge av varslede innsparinger i Avinor?

Begrunnelse

I en såkalt spareplan for Avinor, i henhold til oppslag i Romerikes Blad, fremkommer det at det skal kuttes i bemanningen i blant annet brann- og redningstjenesten og blant teknisk personell. Hovedtillitsvalgt av Norsk Tjenestemannslag på Gardermoen mener forslagene til kutt vil svekke sikkerheten på flyplassen.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Avinor gjennomfører for tiden et omfattende effektiviseringsprosjekt ("Take-off-05"). Prosjektet omfatter også Avinors heleide datterselskap Oslo Lufthavn AS. Målsettingen er å redusere kostnadene årlig med 400 mill. kr fra 2006. Avinors styre skal behandle prosjektet og de enkelte tiltakene i møte 4. desember.

Avinor opplyser at det er en forutsetning for de foreslåtte tiltakene at flysikkerheten ikke skal reduseres. Det Norske Veritas har i en egen rapport gjennomført en vurdering av tiltakene med hensyn til konsekvenser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Noen av de foreslåtte tiltakene vil blant annet medføre redusert bemanning i brann- og redningstjenesten ved at arbeids- og skiftplaner endres. Avinor viser til at dette vil skje på en slik måte at myndighetenes krav til bemanning til enhver tid oppfylles. Dette gjelder for Oslo Lufthavn AS så vel som for Avinors øvrige flyplasser.

Avslutningsvis viser jeg til at det er Avinors styre som beslutter og er ansvarlig for å gjennomføre nødvendige effektiviseringstiltak. Styret har også et ansvar for å forsikre seg om at flysikkerheten ikke blir svekket. Jeg har full tillit til at styret tar dette ansvaret meget alvorlig. Videre har Luftfartstilsynet et overordnet ansvar for sikkerheten i det samlede luftfartssystemet, herunder infrastrukturen.