Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:115 (2003-2004)
Innlevert: 10.11.2003
Sendt: 10.11.2003
Besvart: 18.11.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Det har kommet krav om at alle som skal øvelseskjøre med bil, må ha gjennomført et trafikalt grunnkurs. Kravet gjelder ikke dem som har tatt førerkort for moped. Ungdommer som har tatt traktorsertifikat derimot, blir møtt med krav om trafikalt grunnkurs. Dette blir oppfatta som svært urimelig, siden teoripensum til traktorførerkort er like omfattende som til førerkort for bil. Det kan synes som verdien av et traktorsertifikat er uteglemt ved utforming av reglene.
Hva vil statsråden gjøre for å rette på dette?

Begrunnelse

Avisa Hadeland brakte 5. januar 2003 en reportasje om 16-åringen NN som snart kan kjøre traktor på riksvei 4 helt aleine, men som ikke har lov til å øvelseskjøre bil med sin far.
NN har akkurat avlagt og bestått teoriprøven til traktorsertifikat. Hun skal opp til den praktiske prøven i begynnelsen av desember. Hvis hun står på den, kan hun kjøre traktor. Men hun får ikke lov til å øvelseskjøre med bil med en voksen ved siden av. NNs problem er nemlig at hun fylte 16 år på feil side av 1. juli, nemlig den 25. august i år. Da må hun etter de nye reglene ha trafikalt grunnkurs før hun kan starte øvelseskjøring med bil.
NN oppfatter dette som helt vilt. Hun kan kjøre traktor på riksvei 4 helt aleine, men får ikke lov til å øvelseskjøre med bil. Hadde hun hatt mopedlappen, kunne hun også ha gjort det.
Det hører med til historien at NN har hatt både kjøretimer og teorikurs hos en kjøreskole, og har dermed vært gjennom samme pensum som de som kjører opp til førerkort klasse B.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Trafikalt grunnkurs ble innført fra 1. juli 2003 og kreves gjennomført før det kan startes ordinær opplæring til traktor- og bilførerkort. Avgjørende for om det kreves grunnkurs eller ikke, er om eleven 1. juli 2003 var gammel nok til å starte øvingskjøring i den aktuelle klassen. Aldergrensen for øvingskjøring med traktor er 15 år mens tilsvarende grense for personbil er 16 år.

I en overgangsperiode vil det dermed være slik at en person som var fylt 15 år men ikke 16 før 1. juli 2003, vil kunne ta traktorførerkort uten trafikalt grunnkurs, men likevel må gjennomføre grunnkurset før han/hun kan øvingskjøre med bil.

Som begrunnelse for en ulik behandling av traktorførerkort i forhold til mopedførerbevis og lette motorsykkelklasser, vil jeg påpeke at det pr. i dag ikke er krav til obligatorisk trafikkopplæring for å få traktorførerkort. Slik opplæring er obligatorisk for de andre nevnte klassene. For innehavere av traktorførerkort vil det dermed variere sterkt både om eleven har gjennomført formell opplæring og om denne kan dokumenteres. I tillegg til dette kommer at det trafikale grunnkurset har et annet og mer generelt gjeldende innhold enn de klassespesifikke teorikursene.

Ut fra en slik bakgrunn er det ikke sett som ønskelig å gi generelt fritak fra det trafikale grunnkurset for personer som har tatt førerkort for traktor. Det kan imidlertid i enkelttilfeller søkes om dispensasjon fra regelverket. Et vesentlig moment i Vegvesenets vurdering av slike søknader vil være dokumentasjon av hvilken formell trafikkopplæring eleven har hatt. Søknad kan sendes til den lokale trafikkstasjonen og vil bli avgjort av Vegdirektoratet i siste instans.

Innføring av et modulbasert opplæringssystem er et sentralt element i den revisjonen av føreropplæringsområdet som ble varslet i Nasjonal transportplan 2002-2011. Hovedpoenget i modulsystemet er at de ulike kjøretøykategorier/førerkortklasser krever til dels svært ulik kompetanse og dermed også ulik opplæring. Opplæringen i alle klasser skal imidlertid være basert på et felles sikkerhetsorientert fundament - trafikalt grunnkurs, som gir opplæring i visse grunnleggende temaer knyttet til sikkerhet. Kurset skal være gjennomført før det kan startes klassespesifikk opplæring, herunder øvingskjøring. Samtlige førerkortklasser skal være innarbeidet i et slikt system 1. januar 2005.

Trafikalt grunnkurs retter fokus mot blant annet forståelse av trafikken som et system med ulike aktører som har forskjellige forutsetninger. Det omhandler forhold som påvirker risikoen for føreren selv og andre, førernes ansvar og betydningen av selvkritisk vurdering og selvinnsikt. Kurset er på 16 undervisningstimer fordelt med trafikal forståelse 10 timer, førstehjelp 4 timer og mørkekjøringsdemonstrasjoner 2 timer.

Omleggingen av føreropplæringen er et stort og tidkrevende prosjekt på et område som berører rettigheter og plikter for svært mange mennesker. Jeg er opptatt av at denne prosessen skal foregå med størst mulig forutsigbarhet for publikum, herunder gjennom god informasjon i nødvendig omfang. Jeg vil derfor be Vegdirektoratet om å gjennomgå og kvalitetssikre informasjonen på Vegvesenets nettsider, om øvingskjøring og trafikalt grunnkurs. Jeg vil imidlertid også fremheve at det er avgjørende med jevn fremdrift i prosessen for å nå målet om ny føreropplæring i alle klasser 1. januar 2005. Dette krever at det fastsettes skjæringspunkter som igjen vil kunne medføre at regelverket i en overgangsperiode kan synes urettferdig eller uklart i enkelttilfeller.