Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:116 (2003-2004)
Innlevert: 10.11.2003
Sendt: 11.11.2003
Besvart: 18.11.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I ulike komitéinnstillinger fra kulturkomiteen på 90-tallet, ble det lagt til grunn at Det Norske Teatret og Nationaltheatret skulle ha like økonomiske tilskudd hva angår investeringer og drift. Det Norske Teatret står overfor store investeringsoppgaver, og er i en krevende økonomisk situasjon.
Deler statsråden målsettingen om at våre to ledende riksteater skal være økonomisk likestilte?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: I St.prp. nr. 1 (2003-2004) foreslås det et tilskudd til Nationaltheatret på 117 456 000 kr og et tilskudd til Det Norske Teatret på 105 337 000 kr.

I 1998 fikk både Det Norske Teatret og Nationaltheatret et statstilskudd på 84 835 000 kr. Fra 1999 har imidlertid statstilskuddet til de to teatrene utviklet seg ulikt. Dette skyldes i hovedsak to forhold:

- I 1999 overtok staten ved Kulturdepartementet hele det offentliges finansielle og forvaltningsmessige ansvar for Nationaltheatrets virksomhet ved Torshovteatret i en makeskifteavtale som medførte at Oslo kommune påtok seg det tilsvarende ansvaret for Oslo Nye Teater, jf. St.prp. nr. 32 (1998-99) og Innst. S. nr. 79 (1998-99). For 1999 var det forutsatt et tilskudd fra Oslo kommune til Torshovteatret på 8 485 000 kr. Dette tilskuddet ble lagt inn i rammetilskuddet til Nationaltheatret, jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000).

- I 2003 ble driftstilskuddet til Nationaltheatret økt med 2 mill. kr til merutgifter som følge av nye lager-, verksteds- og prøvelokaler. I forslaget til statsbudsjett for 2004 er det lagt inn en økning på 340 000 kr til dette formålet. I 2002 ble 2 mill. kr til dette formålet bevilget over kap. 320 post 73.

Dette gir i alt en økning av tilskuddet til Nationaltheatret på 10 825 000 kr.

Forslaget til tilskudd til Nationaltheatret for 2004 ble justert for dette beløpet og et beløp tilsvarende renteinntektene i 2004 (230 000 kr) på egenkapitaltilskudd bevilget i 2002 og plassert som rentebærende kontolån til statskassen, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003), ville utgjøre 106 861 000 kr. Justert for renteinntektene på egenkapitaltilskudd som for 2004 utgjør 1 110 000 kr, ville forslag til tilskudd for Det Norske Teatret beløpt seg til 106 447 000 kr.

Det må i tillegg nevnes at Det Norske Teatret for 2001 og 2002 i alt er bevilget 10,5 mill. kr i investeringstilskudd over kap. 320 post 73 til investeringer i sceneteknisk utstyr.

Det er ønskelig at statens innsats overfor Det Norske Teatret og Nationaltheatret over tid skal være sammenlignbar. Tilskuddet for det enkelte år blir imidlertid foreslått på grunnlag av teatrenes budsjettsøknader, departementets budsjettmøter med institusjonene og prioriteringer innenfor de totale rammer som departementet har til disposisjon.