Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:85 (1997-98)
Innlevert: 16.02.1998
Sendt: 16.02.1998
Besvart: 23.02.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): "Alle barnehager som tok imot flere barn under tre år ble i fjor lovet omstillings-tilskudd. Departementet har ennå ikke overført midler i henhold til de søknadene som kom inn i løpet av 1997. Samtidig feilberegnet man hvor mange som ville søke, og midlene tok slutt i desember. Hva vil regjeringa gjøre for å sikre at de barnehagene som fremdeles ikke har fått midler de etter kriteriene har krav på nå får en rask løsning?"

Begrunnelse

Bergens Tidende skriver i oppslag 6. februar 1998 om 400 barnehager som har gjort det de ble oppfordret til å gjøre, nemlig å bygge om barnehager for å tilfredsstille krav til småbarnsplasser. For dette skulle de få tildelt et omstillingstilskudd. Så viser det seg at det kommer langt flere søknader enn departementet hadde regnet med. Når midlene tar slutt i desember 1997 står disse 400 barnehagene igjen uten å ha fått det omstillingstilskuddet de har blitt lovet.
Det at mange velger å benytte seg av en slik ordning burde være meget positivt og tilstrekkelige midler stilles til disposisjon umiddelbart, når barnehagene i forkant faktisk er lovet midler.
For den enkelte barnehage kan det at midlene ennå ikke er overført få store økonomiske konsekvenser. Noen barnehager har lånt penger til ombygging, og har ansatt ytterligere personell.
Hvis regjeringa skal vente til behandlinga av revidert nasjonalbudsjett betyr det at de 400 barnehagene får overført det allerede vedtatte omstillingstilskuddet tidligst i juni 1998

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg har med glede registrert at det ble etablert flere småbarnsplasser i 1997 enn det som var lagt til grunn i statsbudsjettet. Dette medførte imidlertid at utbetalingene av omstillingstilskudd oversteg departementets opprinnelige bevilgning til formålet. Det ble derfor i St prp nr 19 (1997-98) Endringar på statsbudsjettet for 1997 under Barne- og familiedepartementet meldt om behov for en økning av bevilgningen på 15 mill kroner.

Etter departementets frist for å melde tilleggsbevilgningsbehovet, fortsatte det å komme inn søknader om omstillingstilskudd. Samtidig tilsa erfaringene fra tidligere ordning med stimuleringstilskudd at det ville fortsette å komme inn søknader på nyåret fra de barnehagene som åpnet i desember 1997. Det var derfor umulig for departementet å ha full kjennskap til det totale omfanget av omstillingstilskuddssøknader da Stortinget behandlet tilleggsbevilgningen for 1997. I og med at budsjettposten for omstillingstilskuddet ikke var "overførbar", dvs at ubrukte midler ikke kunne overføres til neste år, var det heller ikke formålstjenlig å be om mer midler enn hva det var praktisk mulig å utbetale før avslutningen av statsregnskapet for 1997 i midten av desember.

I og med at ordningen med omstillingstilskudd ble avviklet fra årsskiftet 1997/98, har Barne- og familiedepartementet ingen bevilgning til dette formålet på statsbudsjettet for 1998. I fbm behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen derfor be Stortinget om ekstra bevilgning til omstillingstilskudd for de barnehager som er tilskuddsberettiget. Forutsatt at Stortinget gir sitt samtykke, vil dermed alle barnehager som har fått godkjent sin søknad, få utbetalt tilskuddet på forsommeren 1998. Til orientering kan jeg nevne at tilsvarende praksis ble benyttet i 1995 ved avviklingen av ordningen med stimuleringstilskudd.

Det er overveiende sannsynlig at Stortinget vil bevilge nødvendige midler til tilskuddet. Jeg er imidlertid klar over at forsinkelsen kan medføre at enkelte barnehager, særlig private, kan få problemer. Hvis så skjer vil jeg gripe inn med tiltak på et tidligere tidspunkt overfor disse.

Fylkesmannsembetene er orientert om regjeringens fremgangsmåte i denne saken. Samtidig er det også sendt tilsvarende informasjon til den enkelte barnehage som har søkt om omstillingstilskudd.