Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:120 (2003-2004)
Innlevert: 12.11.2003
Sendt: 12.11.2003
Besvart: 21.11.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Hovedplanen for Askøybroen ble vedtatt av Vegdirektoratet med seilingshøyde på 62 meter i 1986 med forutsetning om å bygge alternativ seilingsled over Herdlaflaket og gjennom Det Naue. Den løsningen er senere avvist, men det arbeides med en annen løsning for å få på plass en alternativ seilingsled. Arbeid med konsekvensutredning for denne løsningen er etter det jeg kjenner til satt i gang, og det er Kystdirektoratet ved Kystverket Vest som har ansvaret.
Når kan det påregnes sak til Stortinget om alternativ seilingsled til Bergen havn?

Begrunnelse

Askøybroen er for lengst bygget og tatt i bruk. Fartøyer med seilingshøyde over 62 meter er fortsatt hindret i å anløpe Bergen havn. Dette gjelder cruisetrafikk der Bergen er en av Europas mest brukte havner både som snuhavn og som besøkshavn for seiling videre langs norskekysten. Cruiseskipene blir stadig større og høyere. Dette innebærer at høydebegrensning på 62 meter skaper et økende problem og økende usikkerhet i markedet blant operatørene.
Alternativet som nå utredes er seilingsled via Skjelangersundet. Nye geologiske undersøkelser av sjøbunnen i Skjelangersundet tyder på bunnforhold som er enklere, og derved rimeligere, å bearbeide. Utgiftene til opparbeidelse av alternativ seilingsled kan derved bli betydelig lavere enn det kostnadsanslaget som tidligere har vært presentert.
De penger som Stortinget var villig til å bruke på finansiering av alternativ seilingsled er tilbakeført til staten men ifølge tidligere leder av Stortingets samferdselskomité fortsatt mulig å bruke.
På bakgrunn av sakens lange forhistorie og en høydebegrensning som skaper økende problemer, er det viktig at det nå holdes god fremdrift i saken mot en endelig løsning basert på forutsetningen tilbake fra 1986; alternativ seilingsled til Bergen havn.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Da hovedplanen for Askøybroen ble godkjent av Vegdirektoratet i 1986 var forutsetningen å etablere en alternativ seilingsled over Herdlaflaket og gjennom Det Naue. Dette alternativet viste seg imidlertid å være uegnet på grunn av verneinteresser. Statens vegvesen Hordaland har utredet grunnlaget for en alternativ seilingsled via Skjelangersundet.

Fiskeridepartementet besluttet i brev datert 13. mars 2002 at det skal utarbeides et mer omfattende forprosjekt slik at det skal kunne tas en endelig avgjørelse i saken om det skal etableres en alternativ innseilingsled til Bergen. Kystverket skal også gjennomgå ulike kostnadskalkyler for å kartlegge om det er mulig å komme frem til en rimeligere løsning.

Kystverket er nå i sluttprosessen i arbeidet med forprosjektet. Status i arbeidet vil bli omtalt i Nasjonal transportplan 2006-2015, som fremmes for Stortinget våren 2004. Saken vil bli forelagt Stortinget på egnet måte etter at forprosjektet er avsluttet.