Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:122 (2003-2004)
Innlevert: 12.11.2003
Sendt: 12.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Har Stortingets vedtak om at alle undervisningstilbud skal være gratis ført til at elever ikke kan få tilbud om kjøreopplæring på moped i ungdomsskolen?

Begrunnelse

Ved ungdomsskolen i Svelvik har elevene gjennom mange år fått tilbud om mopedopplæring i 10. klasse. Dette fører fram til mopedførerbevis som eleven får etter avlagt eksamen, og som 16-åringene da kan bruke. Inneværende skoleår benytter 24 elever seg av dette tilbudet i tilvalgsfag, og det er stor trivsel blant elevene som velger dette faget. De har 3 timer i uka med så vel praktisk som teoretisk opplæring. Skolen har ti mopeder og fullt kommunikasjonsutstyr for lærer ved øvelseskjøring, og tilbudet er selvfinansierende bortsett fra kostnad for lærer. Elevene betaler i dag ca. 1 000 kr for tilbudet.
Skulle tilbudet falle bort på grunn av den nye loven, vil dette påføre foreldrene minimum 2 000 kr i økte kostnader, og et resultat vil høyst sannsynlig bli at elever kjører uten mopedførerbevis. En tidlig opplæring i trafikksikkerhet skulle være i alles interesse.
Fra mopedansvarlig ved Svelvik ungdomsskole opplyses det at det for tida er 18 skoler i Vestfold som har denne undervisningen.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Opplæringsloven § 2-15 slår fast at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være gratis for elevene. Det betyr at kommunen ikke kan kreve betaling fra elevene eller foreldrene for kjøreopplæring på moped eller undervisningsmateriell knyttet til denne opplæringen. Dette under forutsetning av at denne aktiviteten foregår i skoletiden og i skolens regi, og som en del av grunnskoleopplæringen i samsvar med opplæringsloven og forskriftene til loven. Jeg kan likevel ikke se at loven er til hinder for at det tas betaling for oppkjøringen til mopedførerbevis eller utstedelse av slikt bevis, forutsatt at slik betaling ikke er en betingelse for deltagelse i selve kjøreopplæringen på moped.