Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:123 (2003-2004)
Innlevert: 12.11.2003
Sendt: 12.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Vil statsråden ta initiativ til at de videre prosessene på Ekofisk og Frigg ivaretar ønsket om å utvikle nye, sikrere og mer miljøvennlige løsninger for fjerning av plattformer fra norsk sokkel?

Begrunnelse

Det har i lang tid vært utført betydelig arbeid fra norske bedrifter for å utvikle nye, sikrere og mer miljøvennlige løsninger for fjerning av plattformer fra norsk sokkel. Dette arbeidet kulminerte i en tilbudsprosess på Ekofisk som nå er stoppet av ConocoPhillips. Dette er svært uheltig i forhold til ønsket om å frembringe nye og eldre ettløftsteknologi som også kan mulig gjøre gjenbruk av installasjoner.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: I forbindelse med behandlingen av avslutningsplanene for utrangerte installasjoner på Ekofisk og Frigg er det besluttet at i alt 13 installasjoner, eller deler av installasjoner, skal fjernes fra sine lokasjoner offshore og bringes til land for videre håndtering. Dette arbeidet skal være gjennomført innen utgangen av 2013.

Til nå er det fjernet relativt få installasjoner på norsk sokkel. Denne typen aktivitet vil imidlertid øke i årene som kommer. I en rapport utarbeidet av Det Norske Veritas anslås fjerningsaktiviteten på norsk sokkel i perioden 2001 til 2020 til i underkant av 40 understell og om lag 50 plattformoverbygninger. I tillegg vil det bli fjernet en rekke mindre bunnrammer. Av samme rapport går det frem at fjerningsaktiviteten vil være relativt lav i første del av perioden, men med en gradvis økning fram mot 2020.

Når det gjelder selve fjerningen av installasjonene fra sine plasseringer offshore, er i dag flere aktører aktive i utviklingen av ny teknologi. Dersom denne typen teknologi kan bidra til sikrere, mer miljøvennlig og kostnadsbesparende fjerning vil dette være svært positivt. Dette er også i statens interesse bl.a. fordi staten vil bære en betydelig andel av fjerningskostnader gjennom sitt direkte økonomiske engasjement og gjennom petroleumsskattesystemet. Myndighetene følger derfor denne utviklingen nøye gjennom tett kontakt med industrien.

Da jeg ble kjent med at den initierte anbudsprosessen som hadde til hensikt å utvikle og kvalifisere ny ettløftsteknologi i forbindelse med fjerningsaktivitet på Ekofisk ble avsluttet, som representanten Klungland også refererer til, innkalte Olje- og energidepartementet ConocoPhillips til et avklarende møte. I dette møtet opplyste ConocoPhillips at perioden frem mot årsskiftet vil bli brukt til å utforme alternative strategier for hvordan utrangerte installasjoner i Ekofiskområdet kan fjernes på en kostnadseffektiv måte. Strategiene vil inneholde en oppdatert timeplan med hensyn til hvordan en vil gå frem for å oppfylle vedtaket om fjerning. ConocoPhillips hevdet videre at teknologiutviklingsprosessen for å bringe frem nye fjerningsmetoder har bidratt til å modne det tekniske grunnlaget for flere ettløftskonsept. ConocoPhillips vil følgelig legge forholdene til rette slik at ettløftskonseptet fortsatt kan være aktuelt ved kommende fjerningsoppdrag.

Når det gjelder prosessen på Frigg, har Total kvalifisert fem allianser av selskaper som vil bli tildelt utviklingskontrakter med tanke på å gi forpliktende tilbud på en eller flere av i alt ni fjerningspakker.

Jeg har tiltro til at operatørene vil velge den eller de aktørene som kan tilby den beste løsningen når alle relevante forhold tas i betraktning, herunder hensynet til kostnadseffektivitet, personellsikkerhet, miljøet, andre brukere av havet og muligheten for gjenbruk.

Også i den videre prosessen på Ekofisk og Frigg, vil det være en oppfølging fra myndighetenes side med sikte på at det legges til rette for og blir gjennomført fullgode løsninger.