Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:86 (1997-98)
Innlevert: 16.02.1998
Sendt: 16.02.1998
Besvart: 20.02.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): "Fra 1. januar 1998 ble stønad til enslige forsørgere økt for å gi denne gruppen en noe bedre ordning og bedret økonomi. I Trondheim har dette ført til at enslige forsørgere ikke lengre får subsidiert barnehageplass, og hele det økte beløpet som er gitt i overgangsstønad går til dekning av barnehageplass. Hva vil regjeringa gjøre for å motvirke slike urimelige virkninger?"

Begrunnelse

I Trondheim betaler nå en med overgangsstønad like mye for barnehageplass som en med inntekt på kr.400.000,-. Da Stortinget gikk inn på å endre ordningen med stønad til enslige forsørgere ble det gjort med det for øye å heve levestandarden for denne gruppen. Det har også i ettertid blitt presisert av partiene i regjeringa hvor viktig det er å styrke denne gruppen.
Det kan umulig ha vært intensjonen med heving av overgangsstønaden at den skulle gå direkte videre til barnehagekontoret i kommunen. Samtidig har enslige forsørgere i realiteten fått svekket sin økonomiske situasjon i forhold til andre grupper med mye høyere inntekt.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Eg viser til brev av 16. februar 1998 frå presidenten i Stortinget.

Satsane for stønad til barnetilsyn vart auka monaleg frå 1. januar 1998, men slik at folketrygda dekkjer maksimalt 70 prosent av dei dokumenterte utgiftene.

Trondheim kommune har i brev av 4. februar 1998 teke opp saka med Sosial- og helsedepartementet. I brevet blir det opplyst at einslege forsytarar med dårleg råd får sett ned barnehagekontingenten. Meininga har vore å dekkja differansen mellom den ordinære kontingenten og stønaden til barnetilsyn frå folketrygda heilt eller delvis.

I brevet opplyser Trondheim kommune at trygdekontora i Trondheim reknar ut stønaden til barnetilsyn på grunnlag av den reduserte barnehagekontingenten. Dermed får den einslege forsytaren lita nytte av at barnehagekontingenten vert sett ned.

Etter mi meining kan Trondheim kommune løysa problemet slik fleire andre kommunar gjer, ved å utbetala ein stønad frå sosialkontoret i staden for å setja ned barnehagekontingenten, men kommunen ynskjer ikkje i utrengsmål å gjera einslege forsytarar til sosialklientar. Det har eg forståing for.

Lovteksten er slik eg ser det ikkje til hinder for at trygdekontora kan leggja til grunn den ordinære prisen på barnehageplassen når tilskottet til barnetilsyn skal reknast ut. I så fall kan kommunen gje moderasjon utan at tilskottet frå folketrygda vert sett ned.

Rikstrygdeverket har teke opp saka med Sør-Trøndelag fylkestrygdekontor for å finna ei løysing.