Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:127 (2003-2004)
Innlevert: 13.11.2003
Sendt: 13.11.2003
Besvart: 20.11.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Oslo er den eneste storby i Europa som har klart å bevare sveitservillabebyggelse i sentrumsstrøk. Nå er imidlertid Riksantikvarens forslag til fredning av de tre sveitservillaene i Parkveien klaget inn for Miljøverndepartementet. Det fremkommer av Aftenpostens oppslag 11. november at statsråden vurderer å flytte villaene til Folkemuseet. Fagmiljøene er av den oppfatning at flytting vil ødelegge verneverdien.
Kan statsråden svare på om departementet har endret praksis med hensyn til fredning av kulturminner?

Begrunnelse

Flytting av verneverdige hus er en gammeldags måte å bevare fredede bygninger på. Det er ikke bare de verneverdige sveitservillaene som må bevares, men også deres beliggenhet. Villaene er spesielle også nettopp på grunn av sin tilhørighet i bymiljøet.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Riksantikvaren har fredet villaene i Parkveien 27-31 og fredningsvedtaket er påklaget til Miljøverndepartementet. Klagesaken er til behandling og det er avholdt befaring. Da saken ikke er ferdigbehandlet, finner jeg det ikke riktig å uttale meg mer konkret om realitetene i denne saken nå.

Hver enkelt sak blir imidlertid alltid vurdert grundig ut fra forholdene i den konkrete saken. Her vil hensynet til kulturminnets miljø være et av flere momenter som vil være viktige, sammen med kriterier bl.a. knyttet til representativitet, autentisitet, sammenheng, fysisk tilstand, arkitektonisk kvalitet, brukspotensial og samfunnsmessige hensyn.

For øvrig vil Stortinget bli invitert til å drøfte prinsippene i kulturminnepolitikken når Regjeringen legger frem den bebudede stortingsmeldingen i sesjonen 2003-2004.