Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:128 (2003-2004)
Innlevert: 13.11.2003
Sendt: 14.11.2003
Besvart: 20.11.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Avinor er i disse dager inne i en omstillings- og rasjonaliseringsprosess. Dette vil få store konsekvenser på flere områder. Blant annet er det vedtatt at antallet kontrollsentraler skal halveres fra fire til to. Kontrollsentralen på Værnes er en av de som står i fare for å bli nedlagt.
Vil statsråden gjøre sitt for at det i vurderingen av hvilke sentraler som skal opprettholdes, tas hensyn til investeringer som er gjort slik at man slipper unødig økt pengebruk?

Begrunnelse

Avinor har i det siste året vært gjennom en prosess for å omorganisere og rasjonalisere virksomheten. Denne prosessen griper inn på mange områder av virksomheten. Et av de tiltak som er vedtatt gjennomført, er en reduksjon av kontrollsentraler fra fire til to. Det er etter Avinors eget utsagn ikke endelig avgjort hvilke av de nåværende sentraler som vil bli nedlagt. I 1999 ble det igangsatt bygging av nytt tårn- og sikringsbygg på Værnes, på bakgrunn av en kost-nytte-analyse som konkluderte med at Trondheim kontroll sentral skulle opprettholdes. Sentralen på Værnes er EMP-sikret. Selve tårn- og sikringsbygget er ferdigstilt og har hittil kostet vel 132 mill. kr. Teknisk utstyr kommer i tillegg på ca. 40 mill. kr. Det er i tillegg gjort store investeringer i forhold til opplæring av personell. Mange av de investeringer som er gjort, blant annet i bygninger, kan ikke flyttes til andre sentraler og må derfor anses som bortkastet dersom sentralen blir nedlagt. Det bør derfor være viktig å ta hensyn til de investeringer som allerede er gjort, slik at man ikke går inn på løsninger hvor man får unødig store samlede investeringer.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Avinor gjennomfører for tiden et omfattende effektiviseringsprosjekt ("Take-off-05"). Målsettingen er å redusere kostnadene årlig med 400 mill. kr fra 2006. Avinors styre skal behandle prosjektet og de enkelte tiltakene i møte 4. desember.

Effektiviseringsprosessen omfatter blant annet underveistjenestene. Disse drives i dag fra fire kontrollsentraler som er lokalisert i Bodø, på Værnes og Sola, samt i Røyken utenfor Oslo. Avinors administrasjon vil etter det jeg kjenner til, anbefale overfor styret at antall kontrollsentraler reduseres til to, henholdsvis kontrollsentral Nord og kontrollsentral Sør. Det er foreslått at kontrollsentral Nord legges til Bodø. Valg av kontrollsentral Sør er fortsatt under utredning. Avinor opplyser at dagens tre kontrollsentraler i Sør-Norge har et relativt likt kostnadsnivå. De tre valgalternativene skal utredes videre med sikte på endelig beslutning høsten 2004. En endelig beslutning vil basere seg på en vurdering av både økonomiske og sikkerhetsmessige forhold. I en slik analyse vil det blant annet inngå en vurdering av best mulig utnyttelse av gjennomførte investeringer, siden det vil kunne redusere framtidig investeringsbehov.

Avinor opplyser at nybyggene og det nye utstyret på Værnes uansett i stor grad vil bli nyttiggjort som opprinnelig forutsatt. Tårn- og sikringsbygg knytter seg i hovedsak til aktivitetene på Værnes, og dette vil det fortsatt være behov for. Det er kun det rommet som var tiltenkt underveistjenesten, dvs. selve kontrollsentralen som man eventuelt må finne alternativ anvendelse for. Noe av det nye utstyret vil eventuelt kunne flyttes.

Administrasjonens endelige forslag med hensyn til antall kontrollsentraler og videre framdriftsplan vedrørende valg av kontrollsentral Sør blir lagt fram for styret i desember.

Avslutningsvis viser jeg til at det er Avinors styre som beslutter og er ansvarlig for å gjennomføre nødvendige effektiviseringstiltak, herunder knyttet til kontrollsentralene. Jeg legger til grunn at slike beslutninger baserer seg på en grundig vurdering både av lønnsomhet og sikkerhet, herunder at man slipper unødig økt pengebruk slik representanten Arnstad peker på.