Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:129 (2003-2004)
Innlevert: 13.11.2003
Sendt: 14.11.2003
Besvart: 24.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Kan helseministeren konkretisere informasjonen om hvilke legemidler den foreslåtte anbudsordningen på "gråsonelegemidler" vil omfatte, hvilken type anbudsordning som vil bli aktuell og eventuelle kompensasjonsordninger til distribusjonskjeden for at denne skal sikre utlevering av de aktuelle legemidler til en lavere pris enn hva tilfellet er i dag?

Begrunnelse

Regjeringen foreslår i St.prp. nr. 1 (2003-2004) en anbudsordning på såkalte "gråsonelegemidler". Med virkning fra 1. juli 2004 er det anslått en besparelse på 56 mill. kr over kap. 2751 post 70 i 2004. Det fremgår av Regjeringens forslag til ordning at den anslåtte besparelse utgjør hele 10 pst. av de samlede legemiddel kostnadene utenfor sykehus i dette legemiddelsegmentet.
I budsjettforslaget er Regjeringen meget sparsom med informasjon om ordningen til tross for at ordningen vil berøre hele forskyningskjeden for legemidler utenfor sykehussektoren. Ordningen vil få konsekvenser for arbeid med selve distribusjonen og lønnsomheten ved å utlevere legemidler med lavere utsalgspriser enn tidligere. Tiden fra budsjettet vedtas til ordningen er tiltenkt å tre i kraft kan også bli meget kort dersom Helsedepartementet skal sikre kvaliteten på anbudene fra ulike leverandører. Informasjon om hvilke legemidler som vil omfattes av ordningen er derfor også vesentlig å kjenne til for å kunne vurdere leveranser og arbeid med logistikk. I budsjettforslaget er det heller ikke beskrevet hvilken type anbudsordning som vil bli benyttet, så som anbud på grossistnivå eller leverandørnivå.
For å kunne vurdere den foreslåtte ordningen i sin helhet, ber vi helseministeren konkretisere informasjon om hvilke legemidler ordningen vil omfatte som kan føre til 56 mill. kr i besparelser, hvilken type anbudsordning som vil bli aktuell og om helseministeren har vurdert eventuelle kompensasjonsordninger til distribusjonskjeden for at denne skal sikre utlevering av de aktuelle legemidler til en lavere pris enn hva er tilfelle i dag.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Den organisatoriske og praktiske løsningen for ordningen med anbud på enkelte legemidler på blå resept utarbeides i et samarbeid mellom bl.a. Rikstrygdeverket, Statens legemiddelverk og Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS).

Det er på nåværende tidspunkt ikke avgjort hvilke konkrete legemidler som vil omfattes av ordningen. I første omgang innføres anbud på et begrenset utvalg av legemidler som i praksis bare rekvireres av sykehusets leger, men som skrives ut på blå resept fordi legemidlet inntas utenom sykehuset. Det som imidlertid er klart, er at det tas sikte på å anbudsutsette legemidler etter virkestoff innenfor følgende lidelser: kvalmestillende legemidler ved kreft og immunsvikt, legemidler mot anemi ved kreft og ved kronisk nyresvikt før og under dialysebehandling, gonadotrope hormonanaloger (hormonnivåreduserende legemidler) ved behandling av prostatakreft, immunsoppressive legemidler ved organtransplantasjon og antipsykotia ved schizofreni.

Det tas sikte på at eksisterende legemiddelkomiteer skal anbefale aktuelle legemidler som det skal innhentes anbud på i de respektive regionale helseforetak. Det etableres formell kontakt mellom RTV og legemiddelkomiteene. Det sendes ut anbud for legemidler solgt til henholdsvis sykehus og folketrygden. På bakgrunn av de rammeavtalene som inngås med legemiddelkomiteene, kommer legemiddelkomiteene innenfor gråsoneområdet frem til hver sin liste over legemidler som skal benyttes ved blåreseptforskrivningen fra sykehusene. Listene vil variere, avhengig av de ulike regionenes medisinske preferanser.

Når det gjelder spørsmålet om eventuelle kompensasjonsordninger til distribusjonskjeden, er arbeidet med fordelingen av avansene mellom aktørene i legemiddelforsyningskjeden under vurdering. Det vil bli vurdert å fordele marginene slik at eventuelt merarbeid i legemiddelforsyningskjeden blir kompensert.