Skriftlig spørsmål fra Grethe Fossli (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:134 (2003-2004)
Innlevert: 14.11.2003
Sendt: 14.11.2003
Besvart: 20.11.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): Denne sommeren har vært preget av flere ulykker med småbåter, noen ulykker på grunn av alkoholbruk, men også mange på grunn av at båtfører mangler kunnskaper. Sakkyndig råd for fritidsbåter har anbefalt at det innføres obligatorisk opplæring for fører av fartøyer som er over 8 meter, eller over en viss motorytelse.
Hvordan arbeides det med sjøsikkerhet når det gjelder småbåter, og vil statsråden vurdere obligatorisk opplæring?

Begrunnelse

Norske Båtskoler har henvendt seg til næringskomiteen i den hensikt å gi oss en orientering om situasjonen når det gjelder småbåt eieres manglende kunnskaper om god båtskikk. De pekte på at det hvert år omkommer 40-50 personer fra fritidsbåter, samt at det skjer mange ulykker. Hovedredningssentralen opplyser at de siste årene har det vært en sterk økning i assistanse til fritidsbåtbrukere. De hevder at både adferd, holdninger og kunnskaper er for dårlig.
De opplyste videre at Sjøfartsdirektoratet som fagmyndighet tidlig gikk inn for en sertifikatordning for fritidsbåteiere. De mente også at alle båtorganisasjoner, Sjøvettutvalgene og Sjøfartsdirektoratets sakkyndige råd også går inn for obligatorisk båtføreropplæring.
Vi forsto av orienteringen at dette hadde vært tatt opp gjentatte ganger, uten at det til nå har skjedd noe.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Arbeidet med sjøsikkerhet når det gjelder småbåter.

Jeg legger til grunn at det med "småbåter" menes fritidsfartøy.

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvaret for fritidsfartøy. Dette innebærer å føre tilsyn med at båter som omsettes i Norge er i samsvar med de bygge- og sikkerhetsstandarder som kreves innenfor EU. Videre er direktoratet engasjert i arbeidet med å påvirke sikkerhetsstandardene slik at båter som omsettes i Norge i størst mulig grad også er tilpasset våre relativt tøffe klimatiske forhold. Direktoratet har og ansvaret for båtførerprøven og utstedelse av fritidsbåtskippersertifikat, samt koordineringen av Vis Sjøvett (tidligere Sjøvettkampanjen) og Sakkyndig råd for fritidsfartøy.

Vis Sjøvett er et nettverk av frivillige som skal bidra til økt bevissthet om sikkerhet og miljø hos alle som ferdes på og ved sjøen i fritiden. Det mest effektfulle forebyggende arbeidet gjøres lokalt. Derfor er dette lokale nettverket en svært viktig ressurs for Sjøfartsdirektoratet. Godt over 100 mennesker gir av seg selv og sin egen fritid i arbeidet med å forebygge fritidsbåtulykker.

Årlig avlegger ca. 6 000 personer, for det meste ungdom, båtførerprøven. Dette er et frivillig opplæringstilbud, som gir et godt teoretisk grunnlag for å føre mindre fritidsbåter. Båtførerprøven ble etablert på midten av 1960-tallet. Minst 200 000 har avlagt prøven opp gjennom årene. En fornyelse av eksamensordningen, som vil bidra til økt tilgjengelighet og bedre kvalitet, er i gang.

Siden 1995 har Vis Sjøvett/Sjøfartsdirektoratet årlig arrangert sjøvettopplæring for barn i 2., 3. og 4. klasse. Skolene får tilsendt undervisningsmateriell som gjennomgås i klassene. I mai og juni inviteres elevene til sjøen, hvor de får lære om oppførsel i båt, miljøet på sjøen og førstehjelp. Nesten 7 000 elever fikk denne opplæringen i 2003, og neste år blir tilbudet ytterligere utvidet.

For å legge til rette for undervisning i båtbruk og kystkultur, er det under utarbeidelse en arbeidsbok for ungdom. Målgruppen er 7.-9. klasse. Et pilotprosjekt vil bli gjennomført våren 2004.

De fleste dødsulykker fra fritidsbåt skyldes fall over bord eller kantring. Med bedre ombordstigningsmuligheter kunne mange menneskeliv vært spart. I 2004 vil det derfor bli fokusert på opplysningstiltak om hvordan man kan unngå fall over bord, og hvordan man skal komme seg opp i båten igjen. Parallelt arbeides det internasjonalt med sikte på å påby innretninger for ombordstigning fra sjøen på fritidsbåter.

Vis Sjøvett/Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet mye etterspurt opplærings- og opplysningsmateriell. Dette brukes av skoleverket, båtforeninger, politiet, Redningsselskapet mfl. Totalt årlig opplag på brosjyremateriell er ca. 150 000 eksemplarer.

For å føre fritidsbåt med største lengde over 15 meter, kreves minimum fritidsbåtskippersertifikat. Interessen for dette har økt kraftig de senere årene. I 2002 ble det utstedt 715 slike sertifikater, mot 473 i 2001, mens gjennomsnittet i årene 1990 til 1999 var 140/år.

Obligatorisk opplæring for førere av fritidsbåter.

De siste 10 årene har det i gjennomsnitt omkommet 36 personer årlig ved bruk av fritidsbåter. Til tross for at antallet har holdt seg relativt stabilt i en periode med et økende antall fritidsbåtbrukere, er ulykkestallet høyt. Ethvert virkemiddel som kan bidra til å redusere risikoen eller antall alvorlige ulykker ved bruk av fritidsbåter, herunder obligatorisk opplæring, vurderes derfor tatt i bruk.

Årsaken til en stor andel av de alvorlige ulykkene synes i dag å ligge i holdninger, herunder manglende respekt for farer og risiko og manglende etterlevelse av allerede lovregulerte forhold, snarere enn mangel på teoretisk kunnskap. Hovedfokus har derfor så langt vært lagt på holdningsskapende og informasjonsrettet arbeid gjennom Vis Sjøvett, som et bidrag for å fremme holdninger og sikkerhetskultur blant fritidsbåtbrukere. Dette vil fremdeles vektlegges betydelig.

Før eventuelt nye tiltak innføres, for eksempel obligatorisk opplæring, bør det vurderes om andre tiltak, blant annet forbedring av allerede innførte ordninger/tiltak, vil være mer hensiktsmessig for å redusere risikoen eller antall alvorlige ulykker blant fritidsbåtbrukere. Ethvert tiltak som vurderes iverksatt må stå i forhold til ønsket effekt, i dette tilfellet en reduksjon i antall alvorlige ulykker.